لطفا با آدرس الکترونیکی غیر از yahoo ثبت نام نمایید

 آدرس پست الکترونیک نشریه: daftaremajalleh@gmail.com

 محل چاپ: ایران، تهران

 ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

 سال شروع انتشار: 1389

 حوزۀ تخصصی: جامعه شناسی

 اعتبار مجله: علمی‌

 زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

 نوبت انتشار:  فصلنامه

 نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

 هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

 نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

 زمان داوری: سه تا ده ماه

 درصد پذیرش مقالات: 10%

 دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

 نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)

 

  فصلنامۀ «جامعه پژوهی فرهنگی» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است. 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1399، صفحه 1-196 

4. مدرسه‌ آینده در ایران: روش نظریه زمینه‌ای

صفحه 89-118

ناهید شریفی؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان


6. نشانه‌شناسی اجتماعی مدرنیزاسیون ایرانی در رمان مدیر مدرسه

صفحه 147-170

مهدی کرمانی؛ زهرا برادران کاشانی؛ مجید فولادیان


7. خودمردم نگاری رؤیای سخنرانی، زبان، مهاجرت

صفحه 171-196

امیلیا نرسیسیانس؛ ابوعلی ودادهیر؛ پروین قاسمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2383-0468
شاپا الکترونیکی
2383-0476