لطفا با آدرس الکترونیکی غیر از yahoo ثبت نام نمایید

 آدرس پست الکترونیک نشریه: daftaremajalleh@gmail.com

 محل چاپ: ایران، تهران

 ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

 سال شروع انتشار: 1389

 حوزۀ تخصصی: جامعه شناسی

 اعتبار مجله: علمی‌

 زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

 نوبت انتشار:  فصلنامه

 نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

 هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

 نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

 زمان داوری: سه تا ده ماه

 درصد پذیرش مقالات: 10%

 دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

 نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)


  فصلنامۀ «جامعه پژوهی فرهنگی» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است. 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار 1399 

1. جراحی زیبایی مردان در تهران؛ بررسی دیالکتیکی عاملیت و ساختار مبتنی بر واقع‌گرایی انتقادی

صفحه 1-31

زین العابدین جعفری؛ مجید موحد؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ اسفندیار غفاری نسب


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2383-0468
شاپا الکترونیکی
2383-0476