جامعه پژوهی فرهنگی

سردبیر


احمد کتابی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • .
 • mahban_ketabiyahoo.com

مدیر مسئول


نعمت الله فاضلی دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • nfazelihotmail.com
 • 88046891-3

مدیر اجرایی


سید مختار مومنی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه دین

 • .
 • momeni.smgmail.com

اعضای هیات تحریریه


باقر ساروخانی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • b.saroukhaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


بیوک محمدی استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • .
 • buikihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد سعید ذکائی استاد علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

 • saeed.zokaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه


ناصر تکمیل همایون دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ و جامعه شناسی

 • .
 • nthoumayoonihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شمس السادات زاهدی استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

 • .
 • szahedi44hotmail.com

اعضای هیات تحریریه


سید جواد میری دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • seyedjavadhotmail.com

اعضای هیات تحریریه


ناهید مؤیدحکمت دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • nahidmoayedhekmatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ژاسنت صلیبی دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • jasenth.salibigmail.com