اعضای هیات تحریریه

سردبیر

احمد کتابی

جامعه شناسی استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
mahban_ketabiyahoo.com

مدیر مسئول

نعمت الله فاضلی

جامعه شناسی دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

nfazelihotmail.com
88046891-3

مدیر اجرایی

سید مختار مومنی

فلسفه دین کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
momeni.smgmail.com

اعضای هیات تحریریه

باقر ساروخانی

جامعه شناسی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

b.saroukhaniyahoo.com

بیوک محمدی

جامعه شناسی استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
buikihcs.ac.ir

محمد سعید ذکائی

جامعه شناسی استاد علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

saeed.zokaeigmail.com

ناصر تکمیل همایون

تاریخ و جامعه شناسی دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
nthoumayoonihcs.ac.ir

شمس السادات زاهدی

جامعه شناسی استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

.
szahedi44hotmail.com

سید جواد میری

جامعه شناسی دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

seyedjavadhotmail.com

ناهید مؤیدحکمت

جامعه شناسی دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

nahidmoayedhekmatyahoo.com

ژاسنت صلیبی

جامعه شناسی دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

jasenth.salibigmail.com