بررسی رابطه تجددگرایی و ویژگیهای اخلاقی در بین60 کشور جهان تحلیل ثانویه موج ششم پیمایش ارزشهای جهانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و معاون اجرایی موسسه فرهنگی هنری خراسان

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پدیده تجدگرایی  آثار متتوعی بر ویژگیهای اخلاقی داشته است و این موضوع مهمی در مطالعات عموم جامعه شناسان بوده است . می توان براساس این تحلیل ها و دغدغه مطرح سوالاتی در بخش اخلاق مطرح کرد سوالاتی از این دست که در مسیر تغییرات جدید مسائل اخلاقی چه جایگاهی دارند؟ دو دیدگاه دراین رابطه وجود دارد که نظریه پردازان کلاسیک ،  از به وجود آمدن یک نظام اخلاقی جدید می گویند و جامعه شناسان معاصر با رویکردی تلفیقی و یا انتقادی به آن پرداخته اند   در این پژوهش براساس داده های پیمایش  موج ششم موسسه ارزشهای جهانی که توسط رونالد اینگلهات و ولزال اداره می شود به بررسی پژوهشی این دیدگاهها پرداخته شده است این تحقیق به روش  تحلیل ثانویه ،  داده ها  و اطلاعات مربوط به  60 کشور جهان   را  براساس تعریف عملیاتی دو متغیر تجددگرایی و فعالیت در امور خیریه استخراج و مجددا تحلیل کرده است. 
 بررسی کلی میان تجددگرایی یا مدرنیسم و با ویژگیهای اخلاقی نشان می دهد برخی مولفه های  تجددگرایی با برخی ویژگیهای اخلاقی روابط معنا داری دارد همچنین در مجموع  با افزایش گرایش به تجدد  عضویت و فعالیت های در سازمانهای  خیریه و انسان دوستانه کاهش می یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Modernism and Morality &second analysis of World Values Survey in 60 country

نویسندگان [English]

 • reza Ghiasabadi 1
 • mansoor voosooqi 2
 • mostafa azkia 2
1 PHD Student at Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Professor of Sociology at Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Among the changes that are underway, the most important is life style and moral relations. Revolution is underway, that’s how we think about ourselves and how we interact with others.  Cultural changes and challenges effects on society, has become the subject of everyday social discourse.  In this new era, modern culture has been able to spread itself through the mass media facilities.Modernism had major impacts on the moral characterizes.  Sociologists have been many studies on this subject. In this study, based on secondary analysis and data of the sixth wave survey of the World Values ​​Institute.  The World Values Survey is a global network of social scientists studying changing values and their impact on social and political life, led by an international team of scholars. The WVS is the largest non-commercial, cross-national, time series investigation of human beliefs and values ever executed, currently including interviews with almost 400,000 respondents.  Study shows some elements of modernism has significant relationship with moral characterizes. The study shows, increase of modernism led to a decrease in charitable organizations and philanthropic activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modern
 • modernism
 • Ethics
 • Morality
 • Altruism
 • second analysis
 • World Values Survey in 60 country
 1. آربلاستر. آ. ( 1377)  ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز
 2. آرون . ر.  (1363) مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی . ترجمه باقر پرهام . تهران پانچ اول سازمان انتشارات اسلامی
 3. ازکیا.  م . دانش مهر .ح .احمدرش .ر( 1392) .توسعه و مناقشات پارادایمی جدید . انتشارات کیهان
 4. اینگلهارت . ر. ( 1377 )  نوسازی و پسا نوسازی . ترجمعه علیرضا مرتضویان . فصلنامه ادبی فرهنگی ارغنون شماره  13
 5. برمن. م .(1380)؛ تجربة مدرنیته. ترجمه  مُراد فرهادپور؛ تهران. انتشارات طرحِ نو؛ چاپ دوّم
 6. بودریار. ژ.( 1389)  جامعة مصرفی، ترجمة پیروز ایزدی، تهران. نشر ثالث
 7. پیت . ر . هارت ویک . ال (1389) نظریه های توسعه ، ترجمعه مصطفی ازکیا ، رضا صفری شالی ، اسماعیل رحمانپور، نشر لویه
 8. جهانبگلو .ب .(1382.( تمدّن و تجدّد ؛ تهران. نشرِ مرکز؛ چاپ اوّل
 9. رهنما، م ( 1385)؛ هنگامیکه بینوایی فقر را از صحنه بیرون می­راند، ترجمه حمید جاودانی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی،
 10. رهنمایى. ا.1380; غرب‏شناسى  .انتشارات مؤسسه‏ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى‏ قم.
 11. ریترز . ج . (1374 ) و ( 1385 ) . نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر . ترجمه محسن ثلاثی . انتشارات علمی
 12. ساروخانی. ب. (۱۳۸۳). روش تحقیقهای در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 13. سروش. ع. (1378)؛ فربه‌تر از ایدئولوژی. تهران. مؤسسة فرهنگی صراط؛ چاپ ششم
 14. سن . ا. (1377)  اخلاق و اقتصاد . ترجمه حسن فشارکی . نشر و پژوهش شیرازه
 15. کیویستو. پ. (1386). اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی. ترجمه  منوچهر صبوری، نشر نی، تهران
 16. کرزناریک . ر. ( 1394 ) به جنگ همدردی خوش آمدید . مجله اندیشه پویا شماره 27
 17. گنجی . ا .( (1375. گفتگوی اکبر گنجی با داریوش آشوری  . حسین بشریه . رضا داوری . موسی غنی نژاد  انتشارات موسسه صراط
 18. گنون. ر. ( 1376 )  بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، انتشارات امیرکبیر
 19. گیدنز . ا )1384) و (1380) .پیامدهای مدرنیت . ترجمه محسن ثلاثی . نشر مرکز
 20. گیدنز ا .( 1378) . تجدد  و تشخص . ترجمه ناصر موفقیان . نشر نی
 21. گیدنز. ا. (1379). جهان رها شده: گفتارهایی درباره یکپارچگی جهان. ترجمه علی اصغر سعیدی. یوسف حاجی عبدالوهاب. انتشارات  علم و ادب
 22. معین . م. (1375).  فرهنگ فارسی .  تهران. امیرکبیر
 23. ملکیان م. ( 1386) شناخت جهان سرآغاز تجددگرایی . ماهنامه پژوهشی سیاسی اجتماعی آیین. شماره نهم ص 34-45
 24. نیگل . ت. . (1379) . معنای درست نادرست. . فصلنامه فلسفی ادبی فرهنگی ارغنون  شماره 16
 25. هابرماس . ی. ( 1391)  مدرنیته پروژه ای ناتمام مجموعه مقالات مدرنیته و مدرنیسم . ترجمه حسینعلی نوذری . انتشارات نقش جهان
 

 1. Bauman  Z., (1996) ,Modernity , The Oxford Companion to politics of the world , Oxford University press
 2. Durkheim E.( 1973) On Morality and society  ,Selected Writings Edited and with an Introduction by Robert N. Bellah, The University Of  CHICAGO PRESS
 3. Frisby ,D., ( 1992) ,German sociologists and modernity , in Simmel and since , Routledge
 4. Giddens, A. (2003) Runaway World: How Globalization is Reshaping our lives, publish Routledge new York, Profile Books
 5. Illich. I.( 2007 ) Needs, The Development Dictionary , distribute by Palgrave a division of St martin press , LLC
 6. Inglehart , R. and Welzel,  Ch. (2010)  ,Changing Mass Priorities: The Link Between Modernization and Democracy ,  Journal Perspectives on Politics, Volume 5
 7. Lamont.  C, ( 1997) The philosophy of humanism newyork , Humanist press
 8. Marx, K., Friedrich E.(1848) The Communist Manifesto  By Karl Marx And Friedrich Engels, ,wild side press
 9. Monfasani .J ( 1998)  Humanism, Renessance, in Encyclopedia of philosophy, Routeledye, (london),. v4.p.530.
 10. Nigel, T. (1970), The Possibility of ALTRUISM, Princeton University Press
 11. Powell, Ch. (2010) , four concept of morality ,in: Hitlin Steven and Vaisey (2010) , handbook of sociology of morality ,springer
 12. Rahnama .M& Bawtree .V ( 1997) , The Post-Development Reader,  Zed Books
World Values Survey , www.worldvaluessurvey.org