معنایابی و گردشگری مذهبی: مطالعه مردم نگارانه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای رشته جامعه شناسی (تغییرات اجتماعی) دانشگاه شیراز

2 استاد رشته جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

3 استادیار رشته جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

زیارت بخش مهمی از فعالیت­های مربوط به گردشگری مذهبی را دربر می­گیرد. پژوهش حاضر، با اتخاذرویکرد کیفی به توصیف چگونگی معنایابی زنان در گردشگری مذهبی می پردازد، در چارچوب مفهومی نگاهی به گردشگری وجودی کوهن انداخته شده­است؛ از روش مردم­نگاری برای اجرای عملیات تحقیق استفاده شد. تکنیک گردآوری داده­ها مشاهده مشارکتی و مصاحبه­های نیمه ساخت­یافته بود ومشارکت­کنندگان با نمونه­گیری هدفمند انتحاب و یافته­ها از طریق تحلیل موضوعی تحلیل شده­اند، جامعۀ مطالعه شده گردشگران زن بقاع متبرکه شهر شیراز بودند که از طریق مصاحبه عمیق با 30نفر، داده ها جمع­آوری شد. یافته­ها حاکی از این می­باشند که سفر زیارتی علاوه بر اینکه سفری بیرونی است، می­تواند سفری درونی باشد و موجب برقراری تعاملات فردی، میان فردی و فرا مادی و اتصال ونزدیکی فیزیکی و قلبی در فضایی مملؤ از عاطفه دینی و فارغ از هرگونه تعلق و روزمرگی گردد که در نهایت منجر به معنا یابی وجستجوی خود حقیقی می­گردد.زیارت بیان کننده جستجوی‌ای روحانی ـ وجودی به سوی نیرویی ماورایی است؛ بنابراین به زائر کمک می‌کند که به چشم‌اندازی درونی دست پیدا کند وبه سفری فراتر از زمان ومکان برود.درواقع چنین سفری برای زنان فرصتی مغتنم است که ا زکارهای روزمره جداشوندوبه کنکاشی عمیق بپردازدتاگمشده های درونی خودرابیابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Find meaning and Religious Tourism:Ethnographic study

نویسندگان [English]

  • Zahra Moaven 1
  • majid movahed 2
  • Mansour Tabiee 3
1 PHD Socialogy, Shiraz University.Corresponding Author
2 Professor of Sociology, Shiraz University
3 Assistant Professor of Sociology, Shiraz University
چکیده [English]

Tourism links people of different faiths and cultures together. Pilgrimage encompasses an important part of activities related to the religious tourism. What makes tourist to follow the path, travel, suffer and welcoming the risk is internal tension. This study adopted a qualitative approach to describing how women Find meaning in religious tourism. The conceptual framework, tourists Cohen has been used; the ethnographic method was used for operations. Data collection techniques  was participant observation and semi-structured interviews and Practitioners elected by purposeful sampling and findings were analyzed through thematic analysis. Research community, tourism women were holy shrines in Shiraz Through in-depth interviews with 30 patients, data were collected. These findings suggest  that in addition to travel outside pilgrimage, can be a spiritual journey And resulted in personal interaction between the individual and the metaphysical and the physical proximity and heart connection in an atmosphere of religious emotion and be free from any accrued and routine  Which ultimately led to the search for the true meaning and the finding.Pilgrimage expresses the search for the existential cleric towards the supreme power. Pilgrimage thus helps the pilgrim to achieve inner perspective and go on a journey beyond time and space.Indeed, such a journey is an opportunity for women to separate from everyday life and to engage in deep exploration to find their own lost ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Find Meaning
  • Religious Tourism
  • Ethnography
  • Thematic Analysis
]   1 [آپوستولوپوس، یورکوس(1383)، جامعه شناسی گردشگری، ترجمه بیژن شفیعی، رشت: انتشارات وارسته.

]   2 [اسپیلکا، برنارد دبلیوهود؛ رالف، هونسبرگر؛ بروس ؛گرساچ ، ریچارد(1390)، روان شناسی دین، ترجمه محمددهقانی، تهران انتشارات رشد.

[ 3 [باقرنیا، آذین؛ احمدیان، رضا (1393). مبانی گردشگری فرهنگی، انتشارات تیسا.

] 4[بهروان، حسین(1386). «جامعه شناسی زیارت؛ با تاکید بر نیازهای زائران در حرم امام رضا علیه السلام»، مشکوه، ش 72و73، صص: 102-87.

]   5 [پوریانی، محمد حسین (1385).«تبیین مفهوم ارزش با رویکرد جامعه شناختی» ش یازدهم، صص77-50.

]   6 [جوادی، مرتضی(1388). فلسفه زیارت و آیین آن، قم: مرکز نشر اسراء.

]   7 [چلپی، مسعود(1375). جامعه شناسی نظم: تشریح نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.

]   8 [حیدرآبادی، سیدمهدی(1391). توسعه صنعت گردشگری در چشم اندازی جامع، قم: نشر مولف.

 [9[دواتگران،مرجان(1396). «زنان،آفرینش،معنویتوعقل»، در تاریخ24/2/96به نقل از سایت http://www.porsojoo.com/fa/node/323

]   10 [ریتزر، جرج(1374). نظریه­های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

]   11 [زاکرمن، فیل(1384)، درآمدی بر جامعه شناسی دین، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر لوح فکر.

]   12 [  سراج زاده، سید حسین؛ رحیمی، فرشید (1392). «رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی»، راهبرد فرهنگ، ش24، صص22-7.

]  13[شفیعا، سعید؛ محمدی، ثنا(1396). «ارائه الگوی تجربه معنوی گردشگران زن از هیچهایک-بررسی موردی زنان تهرانی»، درمجموعه مقالات دومین کنفرانس گردشگری ومعنویت. تهران: دانشگاه علم و فرهنگ، صص16-1.

  14[شفیعا،سعید(1395)«فراتحلیلیبررو­ش­شناسی وی افتهای مطالعات کیفیت زندگی گردشگری مقالات فارسی و انگلیسی»، نشریه گردشگری علم و فرهنگ، ش2، صص45-33.

]  15[شمسی پور، علی اکبر؛ فرخ نیا، رحیم ؛ علیرضایی، راحله (1393). «معنایابی و معناسازی متقابل گردشگر و گردشگری، مطالعه موردی شهر همدان»، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، ش11، صص: 159-141.

]  16[طالبی، ابوتراب؛ علی پور، اله (1392). «گونه­شناسی زیارت و دینداری زائران: معنا کاوی کنش زیارت زائران امام رضا»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 69، صص: 128-107.

  17[ عبداللهی،مجید(1389). «بررسی نظری مفهوم محله باز تعریف آن»،نشریه پژوهش­های جغرافیای یانسانی،تهران، ش2، 103-82.

]  18[محمدپور، احمد ؛ رضایی، مهدی (1387). «مبانی پارادایمی روش مردم نگاری و نظریه زمینه ای در پژوهش کیفی: اصول نظری وشیوه های عملی»، فصلنامه­ی پژوهش علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینای همدان، ش17و 18، صص72-42.

]   19 [  مزینانی شریعتی، سارا ؛ کاشی غلامرضا، شیوا(1394). «سیالیت دینی(مطالعه موردی زیارت مزار سهراب سپهری)»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هشتم، ش3، صص 97-61.

]  20[مطهری، مرتضی(1387)، امامت و رهبری، قم: انتشارات صدرا.

]  21[موسوی، میرنجف؛ کبیری، افشار؛  باقری کشکولی، علی(1387). «بررسی نقش امامزادگان در توسعه گردشگری زیارتی، مطالعه موردی: حرم مطهر حضرت احمد بن موسی(ع)»، جغرافیا وتوسعه، ش10، صص: 16-1. 

]  22[واخ، یوآخیم (1387). جامعه شناسی دین، ترجمه: جمشید آزادگان، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

]  23[یوسفی، علی؛ صدیق اورعی، غلامرضا؛ کهنسال، علی و مکری زاده، فهیمه (1391). «پدیدار شناسی تجربی زیارت امام رضا(ع)»،  مجله مطالعات اجتماعی ایران، ش 3و 4، صص: 198-180.

 

[24]Andriotis, k.(2008). ‘Sacred Site Experience, A phenomenological Study’, Annals of Tourism Research, 20(4), 64-84.

[25]Creswell, J .W, (1998).Qualitive Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, Thousand Oaks, CA: Sage.

[26]Bhardwaj, S.M. (1973).  Hindu Places of Pilgrimage in India, Berkeley:Universityof California.

[27]Drule,M, Chis A, Bacila M and Ciornea R. (2012). ‘ A new perspective of non-religious motivations of visitors to sacred sites: evidence from Romania’,  Social and Behavioral Sciences. 5( 6), 431 – 435.

[28]- Collins, N. (2010). ‘ Current Jewish Pilgrimage Tourism: Modes and Models of development’, Preliminary Communication(Tourism), 259-270.

[29]Collins, R.(1981).‘ On the Micro Foundations of Macrosociology’. American Journal of Sociology, 86(5): 984-1014.

[30] Collins, R.(1990).Stratification, Emotional Energy, and the Transient Emotions.in Research Agenda in the Sociology of

Emotions,(ed). Theodore Kemper. Albany, N. Y.Sunny Press.

[31]Colmen, S. (2002).‘  Do you belive in pilgrimage? A nthropologicalTheory,Annals Of Tourism Research’, 2(3), 355-368.

[32]Glaser, B; Strauss,A .(1967). Discovery of Grounded Theory, Thansaction.

[33]GhanbaranAH (2004). IranischerBasarimWandel, Stuttgart.

[34]Goeldner, C. R; Ritchie, J. B. (2003).Tourism - Principles, Practices, Philosophies. New Jersey: Johne Wiley & Sons publisher.

[35] Gordon, Steven L.(1986).Micro-sociological theories of Emotion.in Micro- Sociological Theory: Perspectives on Sociological Theory, Vol.2(ed) Eisenstadt, S.N and Helle H.J.

[36]Hinmon, A. (2002). An Anthropological exploration of Intersecting Cultures,chin.

[37]Kelly, J.R. (1982).  Leisure, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

 

[38]Marcus CC;Sarkissian W (1986).Housing as if People Mattered, Berkeley, University of California Press.

[39]Marina Abad, G;Basagita G;Omil, Jos;Iriberri, R S(2016). ‘Pilgrimage As Tourism Experience: The Case Of The Ignatian Way’, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage,v:4, pp1-10

[40]Morinis, Alan(1992) Sacred Journeys, Greenwood Press, United States of America.

[41]Riss O. ;Woodhead L (2010), A Sociology of Religious Emotion,oxford

[42]Rysbekova, S.;Duissenbayeva, A;Izmailov, I. (2014). Religious Tourism as a Sociocultural Phenomenon of the Present “The Unique Sense Today is a Universal Value Tomorrow. This is the Way Religions are Created and Values are Made.”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 958-963.

[43] Santos, M. (2000).  Fátima: religious tourism in a sanctuarycity, in 6 World Leisure Congress;Bilbau, de 3 a 7 de Julho.

[44]Shott, Susan.(1979). Emotion and Social Life: A Symbolic Interactionist Analysis. American

[45]Strauss,A.; Corbin, j. ,1998. Basic of Qualitive Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Thousand Oaks, CA:Sage.

[46]Turner, V.W. ; Turner, E .(1978). Image and pilgrimage in Christian Culture, New York: Columbia University Press.