بررسی تطبیقی رابطه هوش فرهنگی و هیجانی با گرایش به ارزش های دموکراتیک در میان شهروندان شهر ارومیه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

2 دانشیار رشته جامعه شناسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 استاد رشته جامعه شناسی، دانشکده حقوم و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

4 استاد روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

مطالعات مختلقی نشان دهنده آن هستند که هوش بر گرایشات و رفتارهای سیاسی افراد و گروه ها تاثیر گذار است. مطالعه اثرگذاری هوش های فرهنگی و هیجانی بعنوان توانمندی هائی ذهنی و رفتاری بر گرایش افراد به ارزش های دموکراتیک می تواند در راستای این دسته از مطالعات در نظر گرفته شود. این مطالعه در شهر ارومیه انجام شده است که یکی از شهرهای چند فرهنگی و چند قومیتی ایران به شمار می رود. در راستای اجرای این پژوهش، پیمایشی در بین 600 نفر از شهروندان این شهر به اجر درآمده است و با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای این تعداد از افراد از نواحی 5 گانه شهر ارومیه انتخاب شده و مورد پرسشگری قرار گرفته اند. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج، نشان دهنده اثرگذاری هوش های فرهنگی و هیجانی بر گرایش به ارزش های دموکراتیک در میان شهروندان شهر ارومیه هستند. هر چند این ارتباط در بین دو متغیر مستقل هوش فرهنگی و هیجانی متفاوت بوده و هوش هیجانی دارای اثرگذاری قوی تری بر گرایش شهروندان به ارزش های دموکراتیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Relationship between Cultural and Emotional Intelligence and Tendency to Democratic Values among the Citizens of Orumieh City

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rafiee 1
  • Fatemeh Golabi 2
  • Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam 3
  • Rahim Badri Gargari 4
1 Assistant Professor of Sociology, University of Payame Noor
2 Associate Professor of Sociology, University of Tabriz
3 Professor of Sociology, University of Tabriz
4 Professor of Psychology, University of Tabriz
چکیده [English]

    Different studies support the idea that intelligence has an impact on political orientations and behaviors of individuals and groups. The study of the relationship between cultural and emotional intelligences - as mental and behavioral abilities- and the tendency of individuals to democratic values can be seen in this line of studies. This study was administered in Orumieh which is one of the most culturally and ethnically diverse cities of iran. A survey was created and administered to 600 citizens of this city. Using multistage cluster sampling of 5 districts in Orumieh, 600 citizens were selected and the study was performed among them. Obtained data were analyzed using Pearson correlation and multivariate regression. results show the existence of a significant relationship between cultural and emotional ntelligences and the tendency to democratic values among Orumieh citizens. While the relationship is different for two independent variables and emotional intelligence has more powerfull positive relation with tendency to democratic values

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Democratic Values
  • Cultural Intelligence
  • emotional intelligence
  • Orumieh
ابزری، مهدی؛ اعتباریان، اکبر؛ و خانی، اعظم (1389). "تاثیر هوش فرهنگی بر  

اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)"، نشریه پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت)، دوره دوم، شماره 4، صص 41-25.

ابزری، مهدی و خانی، اعظم (1389). "هوش فرهنگی، رویارویی با تفاوت ها"، نشریه

عصر مدیریت، سال چهارم، شماره شانزدهم  وهفدهم، صص 57-52.

احمدی، یعقوب (1390). "رویکردهای قومی و گونه شناسی فرهنگ سیاسی: مطالعه

موردی شهر سنندج"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، شماره 4، صص 256-229.

احمدی، یعقوب و نمکی، آزاد (1392). "فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان نسل های

ایرانی: تحلیل ثانویه داده های پیمایش ارزش های جهانی برای ایران، اقوام و استان های آن"، جامعه شناسی کاربردی، سال 24، شماره پیاپی (51)، شماره سوم، صص 154-131.

ایسپا (1385). پیمایش ملى فرهنگ سیاسى مردم ایران، مرکز افکار سنجى دانشجویان

ایران.

بریس، نیکلا؛ کمپ، ریچارد؛ و سلنگار، رزمری (1391). تحلیل داده های روانشناسی

با برنامه SPSS، ترجمه خدیجه علی آبادی و سید علی صمدی، ویرایش سوم، تهران، نشر دوران.

بشارت، محمد علی (1384). "بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی"،

مطالعات روانشناختی، دوره اول، شماره دوم و سوم، صص 38-25.

بهمنی طراز، غدیر و دلاوری، ابولفضل (1393). "طبقه متوسط جدید و فرهنگ مردم

سالاری در ایران: بررسی موردی شهر همدان"، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال سوم، شماره 10 (پیاپی 40)، صص 77-53.

حسینی نسب، داوود و قادری، وریا (1390). "بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با بهره

وری مدیران در مدارس شاهد استان آذربایجان غربی"، مجله علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 13، صص44-27.

ذوالفقاری، ابولفضل (1390). "رابطه نوع دینداری با نگرش به ارزش های دموکراتیک

در میان دانشجویان تهرانی"، پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان، سال اول، شماره اول، صص 96-77.

راش، مایکل (1383). جامعه و سیاست (مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی)، ترجمه

منوچهر صبوری، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت.

شارون، جوئل (1382). ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری،

تهران، نشر نی.

شریفی، اسماعیل؛ ساعی، علی؛ و معیدفر، سعید (1394). "تحلیل فرهنگ سیاسی ایران:

مطالعه موردی شهروندان شهرهای ارومیه و خرم آباد"، جامعه شناسی تاریخی، دوره 7، شماره 2، صص 114-91.

شیری، حامد (1393). "زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل گیری فرهنگ

سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)"، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره 4، صص 132-103.

عابدی جعفری، حسن و مرادی، محمد (1384). "بررسی رابطه بین هوش عاطفی و

رهبری تحول آفرین"، نشریه دانش مدیریت، شماره 70، صص80-63 .

فاضلی، محمد و کلانتری، میترا (1391). "ارزش های دموکراتیک نسل ها: مطالعه

موردی در شهر ساری"، مجله جامعه شناسی ایران، سال سیزدهم، شماره یک و دو، صص 18-1.

فیضی، طاهره و عابدینی، سعید (1389). "بررسی رابطة هوش هیجانی و سرمایة

اجتماعی (مطالعه موردی)"، نشریه پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، دوره 1، شماره 1، صص 58-43. 

قاسمی، وحید؛ وحیدا، فریدون و یزدخواستی، گیسو (1389). "تحلیلی بر هوش

فرهنگی و الگوهای تقویت آن"، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهارم، شماره نهم، صص 50-33.

محمدزاده، کمال (1393). بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس،

پایان نامه دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز.

مرتضوی، سعید؛ ناظمی، شمس الدین؛ و محمودی فخر آباد، صادق (1384). "بررسی

رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری:  (تحول بخش- مبادله ای)"، نشریه مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره3 (پیاپی 42)، پاییز 1384، صص190 -167.

Almond, Gabriel. (1956). “Comparative Political Systems”. pp. 34-42 in

Political Behavior: A Reader in Theory and Research, edited by H. Eulau, S. J. Eldersveld, and M. Janowitz. Glencoe, IL: Free Press.

Almond, Gabriel A. &Verba, Sidney (1963). The Civic Culture: Political

Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, USA.

Ang, Soon and Van Dyne, Linn (2008). Handbook of Cultural Intelligence:

Theory, Measurement,  and Applications, M.E. Sharpe, Inc., 80 Business Park Drive, Armonk, New York, USA.

Ang, Soon, Van Dyne, Linn, & Tan, M.L. (2011). Cultural intelligence. In. R. J.

Sternberg & S. B. Kaufman (Eds.), Cambridge Handbook on Intelligence (pp. 582-602). New York: Cambridge Press

Bobbio, Norberto. (1987). The Future of Democracy: A Defense of the Rules of

the Game. Minneapolis, MN: University of Minnesota.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven, CT:

Yale University Press.

Diamond, Larry., Juan, Linz., & Seymour. Martin, Lipset, eds. (1990). Politics

in Developing Countries,Comparing Experiences with Democracy. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Earley, P.C. & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: An Analysis of Individual

Interactions Across Cultures, Palo Alto, CA: Stanford University Press.

Eckstein, Harry. (1988). “A Culturalist Theory of Political Change”, American

Political Science Review, Vol. 82, No. 3, Pp. 789-804.

Goleman, Daniel (1995). Emotional Intelligence : Why It Can Matter More

Than IQ, New York, Bantam Books.

Gorodnichenko, Yuriy & Roland, Gerard. (2015). “Culture, Institutions and
Democratization”, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, Paper No. 21117. April 2015. Cambridge, MA.
Inglehart, Ronald. (2000). Culture and democracy. In: Harrison, L. E. And

Huntington, S., eds Culture matters: how values shape human progress. New York: Basic Books.

Inglehart, R. & Welzel, C. (2003). “Political culture and democracy: analyzing

cross-level Linkages”, Comparative Politics, 36 (1), pp. 61–79.

Inglehart, Ronald & Welzel, Christian (2005). Modernization, Social Change

and Democracy, London, Cambridge University Press.

Inglehart, Ronald & Welzel, Christian (2009). Political Culture, Mass Beliefs,

and Value Change, in Democratization, Hearper and Etc, Oxford University Press.

Lipset, S. M. (1994). “The social requisites of democracy revisited”, American

Sociological Review, Vol. 59, No. 1, pp. 1-22.

Mayer, J.D., & Salovey, p (2000). “Educational Policy and emotional

intelligence”, Journal of Educational Psychology Review, 12(2): 163-183.

Mouffe, Chantal (1989). “Radical Democracy: Modern or Postmodern”, Trans.

By Paul Holdenberge, Social Text, No. 21, pp. 31-45.

Ng, Kok-Yee; Van Dyne, Linn & Ang, Soon (2009). “From Experience to

Experiential Learning: Cultural Intelligence as A Learning Capability for Global Leader Development”, Academy of Management Learning & Education, Vol. 8, No. 4, 511–526.

Putnam, Robert (2002). Democracy in Flux, The evalution of Social Capital in

Contemporary Society, Oxford Universtity Press.

Pye, Lucian W. (1965). Introduction: Political Culture and Political

Development. pp. 3-26 in Political Culture and Political Development, edited by L. Pye and S. Verba. Princeton, NJ: Princeton University.

Rose, R., Mishler, W. & Haerpfer, C. (1998). Democracy and its alternatives:

understanding post-communist societies, Cambridge: Polity Press.

Schawbel, Dan (2014). “Daniel Goleman on Leadership and The Power of Emotional Intelligence” - Forbes. Web.archive.org. Retrieved 2014-03-07.

Tessler, Mark & GAO Eleanor. (2009). Democracy and the Political Culture

Orientations of Ordinary Citizens: A Typology for the Arab World and Beyond, Blackwell Publisher ltd.

Van Dyne, Linn; Ang, Soon; Yee Ng, Kok; Rockstuhl, Thomas; Tan, Mei Ling; 

and Koh, Christine (2012). “Sub-Dimensions of the Four Factor Model of Cultural Intelligence: Expanding the Conceptualization and Measurement of Cultural Intelligence”, Social and Personality Psychology Compass 6/4: 295–313.

Vanhanen, Tatu. (2003). Democratization: A Comparative Analysis of 170

Countries, London: Rutledge.

Weingast, Barry R. (1997). “The Political Foundations of Democracy and the

Rule of Law”, American Political Science Review, Vol. 91, No. 2, pp. 245-263.

Weisinger, H. (1998). Emotional intelligence at work: The untapped edge for

success, San Francisco: Jossey-Bass.

Wucherpfennig,  Julian & Deutsch, Franziska (2009). “Modernization and

Democracy: Theories and Evidence Revisited”, Living Reviews in Democracy, pp: 1-9. First published: September 2009, Most recent version available at http://www.livingreviews.org/lrd-2009-4.

Young,Iris Marion (2000), Inclusion and Democracy, Oxford University Press,

UK.