امنیت فرهنگ و راهبردهای کلان آن در حوزة مدیریت فرهنگی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

با توجه به این واقعیت که همة علوم و معارف بشری همواره برداشتی کلی از مفهوم امنیت دارند، موضوع این مقاله بحث دربارة مفهوم امنیت در حوزة مدیریت فرهنگی است. از این رو ابتدا مفهوم امنیتِ فرهنگ، با رویکردی ترکیبی و استفاده از نظریه‌‌های فرهنگی و نظریه‌‌های امنیتی، بررسی و سپس روابط و نسبت‌‌های میان فرهنگ، هویت، و امنیت با رویکردی تحلیلی تبیین شده است و درنهایت به یک سؤال اصلی، مبنی‌بر این‌که راهبردهای امنیتِ فرهنگ در ایران کدام است؟ پاسخ داده شده است.
ناامنی یک تولید فرهنگی است، زیرا با مفاهیم فرهنگی جامعه و هویت گره خورده است. به‌علاوه هویت برای بقا و امنیت خود نیازمند تفاوت و تمایز است. بنابراین، «هویت ما ـ هویت دیگری» در گفتمان ژئوپلیتیک فرهنگی می‌‌تواند تحلیلی از احساس ناامنی ارائه دهد. البته این بیان هم در درون خرده‌‌فرهنگ‌‌ها و هم در میان فرهنگ‌‌ها قابل طرح و پردازش است و بدین‌ترتیب نقش منابع فرهنگی در گفتمان‌‌های امنیتی آشکار می‌شود. بر اساس چنین نگرشی مقالة حاضر، به منظور تدوین راهبردهای کلان فرهنگی، چهارچوبی را برای استفاده در رشتة تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی پیشنهاد کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Securing Culture: Macro Strategies in Cultural Management

نویسنده [English]

  • fatemeh baratlou
چکیده [English]

The present article entertains the concept of security in the field of cultural management. That is, first the concept of security is considered in two combined theoretical approaches, cultural and security. Then, the two approaches are combined in an analytical approach. At last the strategies of securing culture in Iran are discussed. In this regard identity is the main concept that is interwoven with securing culture because it is necessary for individuals to distinguish ourselves from others. This distinction can apply to differences between nations, ethnic, groups, etc. therefore; having secure feeling of identity is related to how the culture in general seems secure. This view of security stems from the management of culture in general and securing culture in particular. The present article provides a framework for studying securing culture by presenting strategies necessary in management of planning in cultural affairs

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural management
  • culture’s security
  • cultural sensitivity
  • cultural geopolitics
  • macro strategies