ارتباطات رسانه‌ای، فرهنگ، و هویت در فرایند جهانی‌شدن

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

جوامع در فرایند جهانی‌‌شدن، تحت تأثیر ارتباطات رسانه‌‌ای، در معرض نظام‌‌ها و ارزش‌‌های گوناگونی قرار می‌‌گیرند که ریشه در توسعۀ اجتماعی آن‌‌ها ندارد و از زهدان آن جوامع برنیامده است. فرهنگی که به این ترتیب و تحت تسلط فنّاوری به شکل کالای مصرفی به سرزمین‌‌های ملی راه می‌‌یابد، بی‌‌‌آن‌که مجالی برای نقد و بررسی آن وجود داشته باشد، شیوة نوینی از آگاه‌شدن از جهان و تفسیر آن را منتقل می‌‌کند. ایجاد شکاف در بنیادها و ساختارهای اجتماعی و همچنین آشوب در میان نمادهای بنیادین جامعه می‌تواند از نتایج مخرب چنین رویدادی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارتباطات رسانه‌ای، فرهنگ، و هویت در فرایند جهانی‌شدن

نویسنده [English]

  • mehrdad nouraee