بررسی رابطۀ جهت‏گیری‌های هدفی با هوش معنوی و مسئولیت‌پذیری بین دانش‏آموزان دختر سال اول دورة دوم متوسطۀ شهر تهران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت‏گیری‏های هدفی با مسئولیّت‏پذیری  و هوش معنوی در بین دانش‏آموزان دختر سال اول دوره دوم دبیرستانهای شهر تهران بود. بدین منظور96 نفر از دانش‏آموز از سه دبیرستان دولتی به صورت تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و سه پرسشنامه هوش معنوی (ناصری،1387)، مسئولیّت‏پذیری  خانه و مدرسه (کردلو،1389) و جهت‏گیری هدف (الیوت و مک گریگور،2001) که به طور همزمان تکمیل کردند، داده های خام جمع آوری شد و پس از نمره گذاری پرسشنامه ها، یافته ها نشان داد که جهت گیریهای هدفی تنها با مؤلفه‏های احساس تعلق و تعهد درونی متغیرمسئولیّت‏پذیری رابطه معنی‏دار دارند و با مؤلفه‏های احساس امنیت عزت نفس تعهد بیرونی متغیر مسئولیّت‏پذیری  رابطه معنی‏دار نبود. نتایج حاکی از آن بود که دانش‏آموزانی که دارای جهت‏گیری تسلط(گرایشی یا اجتنابی) بودند احساس تعلق و تعهد درونی بیشتری در مسئولیّت‏پذیری در مقایسه با دیگر دانش‏آموزان با جهت‏گیری‏های هدف دیگر بود.همچنین یافته ها نشان داد بین میانگین‏های هوش معنوی دانش‏آموزانی که جهت‏گیری هدف غالب آنها "تسلط گرایشی" است با دانش‏آموزانی که دارای جهت‏گیری "عملکرد گرایشی" هستند، تفاوت معنی‏داری وجود دارد، به طوری که میانگین نمرات هوش معنوی آزمودنی های "تسلط گرایشی" بالاتر از دانش‏آموزان "عملکرد گرایشی" است. همچنین دانش‏آموزان تسلط اجتنابی، نسبت به دانش‏آموزان دارای عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی، از میانگین هوش معنوی بالاتری برخوردارند. تفاوت بین بقیه گروه ها معنی‏دار نبود. (95/0) P=

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between goal orientations with spiritual intelligence and responsibility among female students

نویسندگان [English]

  • jasent salibi 1
  • behnoush mohammadi 2
چکیده [English]

The aim of present study was to investigate the relationship between goal Orientations with spiritual intelligence and accountability in the second period of the high schools first-grade female students in Tehran. For this purpose 96 Students Were chosen randomly from 3 high schools in Tehran and the date was collected bycompleting three questionnaires (spiritual, intelligence, accountability and goal orientation) simultaneously.  The findings showed there were     significant differences between Goal Orientations belongingness and inner commitment of accountability. So student- who Have mastery orientation (approach or avoidance)-have more sense of belongingness and inner Commitment in comparison with other-who have other goal orientations .In relation, spiritual intelligence, the mean of scores was higher in students with mastery Approach goal orientation than performance approach and so as mastery-avoidance in Comparison with performance approach and performance avoidance was higher in 95 confidence interval.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goal orientations
  • spiritual intelligence and accountability
باقری، خسرو.(1388). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. چاپ سوم. 1388. انتشارات مدرسه.

رجایی ، علیرضا. بیاضی م. موسوی، ک. (1390) رابطه هوش معنوی و پنج عامل شخصیتی :کنگره بین المللی روان شناسی دین و فرهنگ.صص 38-43.

رستگار، احمد,غلامعلی لواسانی، مسعود,قربان جهرمی،رضا. حجازی، الهه .(1388). هوش و پیشرفت تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی .مجله پزشکی کوثر پاییز 1388; 14(3).

سهیلی، هرمز.(1387). بررسی رابطه خودشکوفایی با مسئولیّت‏پذیری ، جایگاه مهار و خلاقیت در بین دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

قیداری، کبری.(1392). رابطه بین مسولیت پذیری با هدفگرایی و شناخت محیطی در دانش آموزان دختر و پسر راهنمایی شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.

کردلو، منیژه.(1389). بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری نوجوانان دبیرستانی در خانه و مدرسه. مجله رشد مدرسه. شماره 13.صص1-8.

محمدی، فرامرز.(1389). بررسی و مقایسه رابطه جهت‏گیری هدف با هوش معنوی و هوش هیجانی  در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکز.

محمدی، مهدی. کشاورزی، فهیمه.(1391). ارایه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از اثربخشی مرکز مشاوره، میزان تلاش و جهت گیری عملکردی آنها به هدف موفقیت در دانشگاه چمران اهواز. روش ها و مدل های روان شناختی. سال دوم. شماره هفتم. صص99-120.

References:

Certo ,SC(2004). Principles of Modern Management Functions and Systems. 2 ed. Massachusetts: Allyn and Bacon INC 2004; p. 119-30.

Chantara, Soontornpathai.Koul ,Ravinder&Kaewkuekool ,Sittichai.(2014).Relationship between responsibility and achievement goal orientation among vocational students in Thailand Journal of Beliefs & Values Volume 33, Issue 2, pages 36-47

Chen, Wei-Wen & Wong, Yi-Lee .(2013).Chinese mindset: theories of intelligence, goal orientation and academic achievement in Hong Kong students Educational Psychology: 10.1080/01443410.2014.893559

Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41(10), 1040-1048

Hansberger, B. Pratt, M. and Pincer, S. M. (2001). Adolescent identity formation: Religious exploration and commitment. Identity: An international journal of theory and research, 1365 - 385.

Horst, S. J., Finney, S. J., & Barron, K. E. (2007).Moving beyond academic achievement goal measures: a study of social achievement goals. Contemporary Educational Psychology, 32, 667-698

King D.B. &. DeCicco T. L. (2009). A viable model and self-report measure of spiritual intelligence. The International Journal of Transpersonal Studies, 28, 70-71

Lee ,Kerry, Ning ,Flora & Chin Goh ,Hui.(2014). Interaction between cognitive and non-cognitive factors: the influences of academic goal orientation and working memory on mathematical performance Educational Psychology Volume 30, Issue 3, pages 73-91.

McGregor, H,A.Elliot,A,J.(2002).Achievement goal as predictors of achievement –relevant processes predictor engagement. Journal of educational psychologist 94(2), 381-395.

Pintrich, P.R. &Schunk., D,H. (2002). Motivation In Education: Theory, Research, & Applications. New Jersey: Johnston

Siddiqui,Z.U.(2013). Effect of achievement Motivation and gender on spiritual intelligence.Educational& con,vol,2,(6).

Sins, P. H. M., Joolingen, W. R. Van., Savelsbergh, E. R., &Hout- Wolters, B. Van. (2008) Motivation and performance within a collaborative computer-based modeling task: relations between students' achievement goal orientation, self- efficacy, cognitive processing, and achievement. Contemporary Educational Psychology, 33, 58-77.

Tolentino, Laramie R. Garcia, Patrick Raymund James M.Lu, VinhNhat. Restubog, Simon Lloyd D. Plewa, Carolin.(2014). The relation of adaptability to goal orientation, proactive personality, intelligence  and optimism Behavior. Volume, February 2014, Pages 39–48

Tolentino, Laramie R. Garcia, Patrick Raymund James M.Lu, VinhNhat. Restubog, Simon Lloyd D. Plewa, Carolin.(2014). The relation of adaptability to goal orientation, proactive personality, intelligence  and optimism Behavior. Volume, February 2014, Pages 39–48

Wood, Robert E .Fisher, Cynthia D.; Minbashian, Amirali; Beckmann, Nadin;.(2013).Task appraisals, emotions, intelligent and performance goal orientation. Journal of Applied Psychology, Vol 98(2), Mar 2013, 364-373.