درآمدی بر شناساییِ نگرش‌های بارز فرهنگی در گزیده‌ای از مثل‌ها و تعبیرهای کنایی مکتوب فارسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مطالعة نگرش‌های فرهنگی موجب دل‌مشغولی آن‌دسته از محققانی است که بعد فرهنگی را در مطالعات اجتماعی مهم قلمداد می‌کنند. در‌این‌راستا، نوشتار حاضر قصد پاسخ‌گویی به این پرسش را دارد که بعدِ نگرشیِ غالب در گزیده‌ای از مثل‌ها و تعبیر‌های کناییِِِِِِِِِ مکتوب ِِِِِِِفارسی چیست؟ به‌بیان دیگر، کدام‌یک از ابعاد سه‌گانة شناختی، رفتاری یا عاطفیِ نگرش، در مثل‌ها و تعبیرهای کنایی فارسی مذکور، بازتاب بیش‌تری دارد؟ بدین‌ترتیب، تمرکز بر ابعاد نگرشی مثل‌هایی که امروزه اشخاص در گروه‌های سنی، جنسی، و قومی متفاوت به‌کار می‌برند هدف نیست؛ هر‌چند این امر، خود، می‌تواند موضوعِِِِِِِِِِ تحقیق جداگانه‌ای باشد. در این پژوهش، از روش کمّی و تحلیل محتوا، که از متداول‌ترین شیوه‌های گردآوری اطلاعات برای تحلیلِِ ارزشی و نگرشی درحوزة ادبیاتِ مکتوب است، استفاده شده است. پژوهش مزبور از نوع اکتشافی است و فرضیه‌ای را به آزمون نمی‌گذارد. با توجه به موارد مذکور، می‌توان گفت که یافته‌های این پژوهش، که ادعای تعمیم آن‌ها وجود ندارد، حاکی از آن است که بعد عاطفیِ نگرش با 24/75 درصد بر دو بعدِ شناختی (14/17 درصد) و رفتاریِ (62/7 درصد) در مثل‌ها و تعبیر‌های کنایی فارسی بررسی‌شده، برتری چشم‌گیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Cultural Attitudes Expressed in a Selection of Persian Proverbs

نویسنده [English]

  • Nahid Moayed Hekmat
Assistant Professor at the Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

This study explores how salient cultural elements are expressed in selected written Persian Proverbs from certain texts. The main focus of the present study is to identify which of the three dimensions of attitudes: Emotional, cognitive and behavioral are expressed in the selected proverbs. The content analysis is applied to reveal attitudinal dimensions of Persian proverbs. This study can pave the way for conduct research on oral proverbs used by people in all walks of life in contemporary Iran, which were not included in the present study.
Results indicated that the emotional dimension of attitude has the highest rate (75.24) followed by Cognitive (17.14) and behavioral dimension of attitudes with the lowest frequency (7.62).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of Attitudes؛ Persian Proverbs
  • Content Analysis of cultural elements