بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی اقتصادی 29 سالة تهران - در مصرف کالاهای فرهنگی جوانان 15 (مطالعة موردی: فرهنگ سراهای بهمن و اشراق)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

  توجه به مصرف کالاهای فرهنگی به عنوان یکی از عوامل مهم داوری‌های زیباشناختی و یکی از مولفه‌های ذایقه عمومی جامعه رو به فزونی است.در این مقاله، گروه نوجوان و جوان (29-15 ساله) در شهر تهران به عنوان شهر پیشرو در حوزه فرهنگی به عنوان گروه هدف مورد توجه قرارگرفته و عوامل جمعیت‌شناختی تاثیرگذار برذایقه مصرفی آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در کشور ما، سهم جمعیتی این گروه بیش از هر گروه دیگری است. نظریات مختلفی در مورد مصرف فرهنگی و عوامل موثر بر آن طرح و بسط داده شده است از جمله بوردیو در این حوزه جزو صاحب‌نظران مهم به شما می‌رود. وی از انواع سرمایه‌ها و نوع مصرف کالای فرهنگی را مرتبط با برخی از عوامل به ویژه پایگاه‌طبقاتی و اجتماعی می‌داند. در همین ارتباط، توجه به سبک زندگی‌جای مهمی را به خود اختصاص‌می‌دهد. با عنایت به مباحث نظری و جهت بررسی موضوع، نمونه‌ای به تعداد 366 نفر از دو مراجعه‌کنندگان به دو فرهنگسرای اشراق و بهمن انتخاب شده و پرسشنامه طراحی شده جهت برآورد نظرات پاسخگویان به آنها ارایه شد.نتایج نشان داد که عوامل جمعیتی از جمله جنس، سطح تحصیلات فرد و والدین، رتبه فرزند و موارد مشابه تاثیر قابل توجهی بر مصرف کالاهای فرهنگی مورد استفاده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Evaluation of Socio-Economic and Demographic Factors in the Cultural Consumption of Goods among 29-15 Years-Old people in Tehran (Case Study: Bahman and Eshragh Cultural Center)

نویسندگان [English]

  • mozhgan zandi 1
  • Shahla Kazemi Kazemipoor 2
1 programming expert
چکیده [English]

Attention to Cultural Consumption is growing as one of the most important factors of aesthetic judgment and one of the public taste components. In this article, the youth (15-29 years old) of Tehran as a leading city of Iran in cultural fields,have been considered,.Bourdieu that he is one of the most important theorizing in the field.He spoke about different capitals,and he believes that different cultural consumption is related to some factors especially social Class. Based on to study the matter, one sample of 366 people have been selected from tow cultural centers in Tehran:Eshragh and Bahman, and designed questionnaire have been filled up to achieve the approach of interviewers. The results showed that demographic factors such as age, parents level of education and the one of himself, rank of birth, and so on, have a remarkable effect on cultural consumption of goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumerism
  • Cultural Consumption
  • Cultural Center
  • youth
  • Bahman and Eshragh Cultural Center
-         باکاک، ر. (1381)، مصرف، ترجمه خسرو صبری، تهران: انتشارات شیرازه.

-         بوردیو، پ. (1390)، تمایز، نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.

-         تامین، م. (1388). جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی؛ صورت‌ها و کارکردهای نابرابری،  ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: انتشارات توتیا.

-         خادمیان، ط. (1387)، سبک زندگی و مصرف فرهنگی، تهران: انتشارات جهان کتاب.

-         ذکایی، م. (1391)، فراغت، مصرف و جامعه؛ گفتارهایی انتقادی، تهران: انتشارات تیسا.

-         رفیعی‌امانی، م. (1390)، بررسی رابطه قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی (مطالعه موردی جوانان 29-15 ساله شهرتهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور.

-         روح الامینی، م. (1368)، زمینه فرهنگ‌شناسی، تهران: انتشارات عطار.

-         سیدمن، ا. (1386)، نسبی کردن جامعه شناسی:چالش‌های مطالعات فرهنگی، ترجمه جمال محمدی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

-         صالحی­امیری، س. و سپهرنیا، ر. (1394). الگوی ارتقای سرمایه فرهنگی درایران، تهران: انتشارات ققنوس.

-         علیخواه، ف. (1383)، مصرف: موضوعی برای مطالعات فرهنگی، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، اردیبهشت، شماره 79.

-         فاضلی، م.  (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.

-         کاظمی، ع. (1387)، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره درایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

 

-       Beck, U.  (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.

-       Giddens, A. (1991). Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: polity Press.