دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار 1397، صفحه 1-156 
4. کندوکاوی روش شناختی در پایان نامه ها با محوریت طلاق

صفحه 73-98

زهرا حاجی شاه کرم؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرسا


6. تأثیر عوامل اجتماعی در روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر

صفحه 131-156

صدیقه عباسی؛ خدیجه سفیری؛ امیرمسعود امیرمظاهری