بررسی میزان سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی خانواده و رابطة آن‌‌‌ها با گرایش والدین به تبعیض جنسیتی میان فرزندانشان (مطالعة موردی: والدین شهرستان جوانرود)

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌‌‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 مدرس و دانشجوی دکترای سلامت و رفاه اجتماعی

چکیده

این مطالعه درصدد بررسی رابطة اشکال سه‌‌‌گانة سرمایه و گرایش به تبعیض جنسیتی در بین والدین است. تبعیض جنسیتی و انواع سرمایه‌‌‌ (اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی)، به‌منزلة مفاهیم کلیدی در جامعه‌‌‌شناسی، از اهمیت خاصی برخوردارند. از میان متفکران معاصر بوردیو بیش از همه به این مفاهیم توجه کرده است. به نظر وی جایگاه‌‌‌ عوامل گوناگون درون یک زمینه را مقدار و اهمیت نسبی سرمایة این عوامل تعیین می‌‌‌کند. این سرمایه است که به فرد اجازه می‌‌‌دهد سرنوشت خود و دیگران را تحت نظارت بگیرد. از طرفی با توجه به این‌که والدین تأثیر شگرفی در فرزندان و سرنوشت آن‌ها و مخصوصاً دختران دارند، پس میزان سرمایة والدین می‌‌‌تواند به‌منزلة یکی از متغیرهای تأثیرگذار در گرایش والدین به تبعیض جنسیتی بررسی شود. علاوه بر دیدگاه بوردیو، از نظریات فمینیستی در مبانی نظری استفاده شده است. داده‌‌‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه و نمونه‌ای 385 نفری از والدین شهرستان جوانرود گردآوری شده است. نتایج این پژوهش بیان‌گر رابطة معنادار بین متغیرهای سرمایة فرهنگی و اجتماعی والدین و گرایش آن‌‌‌ها به تبعیض جنسیتی در سطح اطمینان 95 درصد است. از سوی دیگر، نتایج تحلیلی پژوهش نیز بیان‌گر آن است که مجموع سرمایه‌‌‌های فوق همراه با متغیرهای زمینه‌‌‌ای (جنسیت و محل سکونت) 2/24 درصد از متغیر گرایش به تبعیض جنسیتی را تبیین می‌‌‌کند و در این میان سرمایة فرهنگی بیشترین نقش تبیین‌‌‌کنندگی را دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation betweenFamily capital and gender discrimination; An investigation

نویسندگان [English]

  • Seyed Hassan Hoseini 1
  • Sina Ahmadi 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relation between parents’ capital (cultural, social, or financial) and tendency to gender discrimination. Gender discrimination and types of capital are very important key concepts in sociology. Among contemporary thinkers Bourdieu has very interested in this issue; he believes that capital allows a person to supervise his fate and others. Parents have a significant impact on their children, so their capital could be examined as one of the variables influencing parent’s attitudes toward gender discrimination. Besides Pierre Bourdieu’s theory, feminist theories have been used in this study as Theoretical framework. The data was collected by questionnaire from 385 parents who lived in Javanrood city in 2011. The result of the study was indicated that relation between parents’ capital and their tendency to gender discrimination was significant. The analytical result was demonstrated that total capital (cultural, social, and financial) explain the 24.2 variance of independent variables. The results indicate that the cultural capital plays more important role than the other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capital
  • financial capital
  • gender discrimination
  • family