اعتبار علمی - پژوهشی نشریه

 این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارۀ  181707 /3و تاریخ 1391/9/13 رتبۀ علمی‌پژوهشی دریافت کرده است.