جامعه پژوهی فرهنگی

سردبیر


سید جواد میری استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • seyedjavadhotmail.com

مدیر مسئول


سید آیت الله میرزایی استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • .
 • ayatmirihcs.ac.ir

مدیر اجرایی


سید مختار مومنی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه دین

 • .
 • momeni.smgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه اوهایو

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


احمد کتابی استاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • mahban_ketabiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


باقر ساروخانی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • sarokhanigmail.com

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله فاضلی استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انسانشناسی

 • nfazelihotmail.com
 • 88046891-3

اعضای هیات تحریریه


محمدجواد زاهدی مازندرانی استاد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


شمس السادات زاهدی استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

 • .
 • szahedi44hotmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدجلال عباسی شوازی استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • mabbasiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد سعید ذکائی استاد علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

 • saeed.zokaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه


حمید عباداللهی چنذانق دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


ناهید مؤیدحکمت دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • nahidmoayedhekmatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ژاسنت صلیبی دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

روانشناسی

 • jasenth.salibigmail.com