جامعه پژوهی فرهنگی

سردبیر


سید جواد میری استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • seyedjavadhotmail.com

مدیر مسئول


سید آیت الله میرزایی استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • .
 • ayatmirihcs.ac.ir

مدیر اجرایی


سید مختار مومنی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه دین

 • .
 • momeni.smgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


STEPHEN P. TURNER University of South Florida

sociology

 • turnerusf.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Seyed Farid Alatas member of staff at NUS

sociolgy

 • alatasnus.edu.sg

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه اوهایو

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Michael Naughton University of Bristol
Wills Memorial Building

sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Narayana Jayaram Formerly Professor of Research Methodology, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India

Political Sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Warren S Goldstein Center for Critical Ressearch on Religion: Newton, Massachusetts, US

sociology of Religion

اعضای هیات تحریریه


احمد کتابی استاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • mahban_ketabiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


باقر ساروخانی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • sarokhanigmail.com

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله فاضلی استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انسانشناسی

 • nfazelihotmail.com
 • 88046891-3

اعضای هیات تحریریه


محمدجواد زاهدی مازندرانی استاد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


شمس السادات زاهدی استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

 • .
 • szahedi44hotmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدجلال عباسی شوازی استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • mabbasiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد سعید ذکائی استاد علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

 • saeed.zokaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه


حمید عباداللهی چنذانق دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


ناهید مؤیدحکمت دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

 • nahidmoayedhekmatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ژاسنت صلیبی دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

روانشناسی

 • jasenth.salibigmail.com