درباره نشریه

دربارۀ نشریه

نشریه جامعه پژوهی فرهنگی بر این اساس شکل گرفته است که بررسی مسائل اجتماعی، فارغ از زمینه­ های فرهنگی آنها، تلاشی غیرمنطقی، غیرعلمی، و غیر واقع بینانه است؛ زیرا هیچ پدیده یا واقعة اجتماعی را نمی­توان یافت که در بستری فرهنگی پدید نیامده و یا جنبه و صبغة فرهنگی نداشته باشد. از این رو، بررسی روابط دوجانبة امور اجتماعی و امور فرهنگی و توجه وافی به مناسبات تنگاتنگ آنها با یکدیگر، ضرورت و اولویت تام دارد.

 

 این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارۀ  181707 /3و تاریخ 1391/9/13 رتبۀ علمی‌پژوهشی دریافت کرده است.

اخذ رتبه ب در سال 1401  از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اخذ رتبه ب در سال 1400  از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اخذ رتبه ب در سال 1399  از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اخذ رتبه ب در سال 1398 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رویکرد جدید نشریه در انتشارات مقالات مطابق مصوبات وزارت علوم

 

مطابق آیین نامه جدید نشریات علمی به تاریخ 1398/2/2 انواع مقالات عبارت‌اند از: مقاله پژوهشی (Research/Original/Regular)، مروری (Review Article)، کوتاه (Short Paper)، مطالعه موردی (Case-Study)، روش‌شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article)، نقطه‌نظر (View point/Perspective/Opinion)، مفهومی (Conceptual Paper)، فنی (Technical Paper)، ترویجی. 

 

 لذا از این پس کلیه مجلات علمی‌پژوهشی و علمی‌ترویجی و غیره، تحت نام واحد «نشریات علمی» خواهند آمد و تمامی این مجلات مجاز به انتشار انواع مقالات علمی هستند. اما مجله «جامعه پژوهی فرهنگی» از میان مقالات واصله مقالاتی را که پس از فرایند ارزیابی به عنوان «مقاله علمی» شناخته شود را منتشر می نماید.

 

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ جامعه پژوهی فرهنگی

براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، مبلغی دریافت می‌شود. که این پرداخت،صرفا از طریق سامانه نشریه و درگاه بانکی امکانپذیر است.