اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم اندازها:

هدف از تأسیس و انتشار نشریة جامعه پژوهی فرهنگی پاسخ گویی به نیاز و ضرورت جامعه است. دو رویکرد کلی این نشریه عبارت است از: 1. توجه به جنبه­ های فرهنگی مسائل اجتماعی؛ 2. توجه به مسائل و بحران­ های اجتماعی و فرهنگی روز جامعه و ارائة راه حل برای آن ها. بر این اساس نشریه می کوشد تا با کمک محققان محترم به مسائلی روز اجتماعی به وجود آمده توجه نموده و با طرح آن ها به یافتن پاسخ در جهت حل مشکلات اجتماعی بپردازد.

امید است این با این کار گامی در جهت ارتقای سطح فرهنگی جامعه برداریم.