جامعه پژوهی فرهنگی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

2 دکترای جامعه‌شناسی

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات و پژوهش‌گر صدا و سیما

چکیده

هویت در دوران اخیر به یکی از اساسی‌ترین مسائل حوزه‌‌‌های مختلف فرهنگ و زندگی مردم تبدیل شده ‌‌است. فرایندهای مدرن مسائل جدیدتری را در هویت‌یابی جوانان ایجاد کرده‌اند. در دوران مدرن متأخر، فراغت به امری زیبایی‌شناختی تبدیل شده است که افراد از طریق آن می‌توانند به هویت متفاوتی دست یابند.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر گذران فراغت در تکوین هویت ملی است که در آن از نظریة گیدنز، به‌منزلة چهارچوب نظری، استفاده شده است. جامعة آماری همة جوانان 15 - 29 سالة تهران، روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای، حجم نمونه 407 نفر، و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است.
یافته‌های پژوهش نشان داد که تحول در الگوهای فراغت جوانان تأثیری عمیق در فرایند هویت‌یابی آنان داشته است. این امر فرصت‌ها و در عین حال تهدیدهایی را برای هویت‌یابی بازاندیشانة جوانان موجب شده است. بعضی از گونه‌های فراغت، به علت انطباق‌نداشتن با چهارچوب‌های رسمی، چالش‌های اخلاقی بسیاری را ایجاد کرده‌اند و تهدیدی برای هویت‌یابی جوانان به شمار می‌روند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Leisure effect on Youth National Identity development; A Sociological study

نویسندگان [English]

  • Bagher Saroukhani 1
  • Mohammad Mirzayee 2
  • Zohreh tavakoli 3

چکیده [English]

In recent times, Identity has become one of the most important issues in various fields of culture and people life. Modern processes have created the new problems in youth identification. In the modern era, Leisure  has becomes an aesthetic matter through which people may get different identity.
The aim of this research is to study effects of Leisure fare on the development of national identity through the theoretical framework of Giddens's theory. The population is all of young people 15 to 29 years old in Tehran city, sampling method is cluster, sample size is 407, and questionnaire is data collection tool.
     Results showed that changes in leisure patterns of youth had a profound influence on the process of their identification. This created opportunities and however, threats for development of youth reflexive identification. Some kinds of leisure have created many ethical challenges because of their non-correspondence to formal frameworks, and they are a threat for youth identification

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • leisure times
  • youth