جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای تعلیم و تربیت، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

«رفاه اجتماعی» یکی از متغیرهای مورد استناد برای شناسایی نیاز اقشار مختلف در حوزة برنامه‌ریزی‌های کلان دولت‌هاست و راه‌های دست‌یابی به آن در مورد هر قشر به مختصات و شرایط جغرافیایی، فرهنگی، و تاریخی منطقه بستگی دارد. هدف این مقاله ارائة گزارش بخشی از پژوهش نیازسنجی اجتماعی ـ فرهنگی کلان‌شهر تهران (مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) در خصوصِ ارتباط میزان تحصیل و شغل با انتخاب سه دسته از نیازها: مادی، عرفی ـ اخلاقی، و معنوی است.
توسعة مادی و معنوی هر جامعه با توجه به مقدورات و اهداف همان جامعه و با برنامه‌ای هماهنگ تحقق می‌یابد و بر آن اساس، جوامع پیش‌رفته برنامه‌های کلان چندده‌‌ساله و کشورهای در حال توسعه برنامه‌های کوتاه‌مدت‌تری (پنج‌ساله) را طراحی، اجرا، و بهینه می‏کنند. شناسایی، جمع‏آوری، و بررسی آماری نیازها بین طیف‌های مختلف تحصیلی و طبقات شغلی و تجزیه و تحلیل آن مقدمه‌ای بر شناخت خصوصیات اجتماعی و فردی جامعۀ در حال تغییر است. یافته‌های استنباطی و آماری این‌گونه پژوهش‌ها به بازنمایی خلأها کمک می‌کند و ضرورت طراحی یک الگوی جامع رفاهی را در سطح ملی فراهم می‌آورد. بر اساس تحلیل‌های آماری تحقیق حاضر، رابطة معناداری بین گروه‌های شغلی و تحصیلی وجود دارد و متغیر شغل، در مقایسه با متغیر میزان تحصیلات، تأثیر بیش‌تری در انتخاب نیازهای اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Welfare and need choosing (based on the education and occupation variables)

نویسنده [English]

  • Soraya Maknoon

چکیده [English]

To recognize the public sectors needs, ‘social welfare’ is the main variable in the field of governmental macro planning, and the way to achieve that, for each social strata, is depended on geographical, cultural and historical conditions of the region.
The purpose of this paper is to report a part of a socio-cultural needs assessment study of Tehran metropolis (approved by the research council of Institute for Humanities and Cultural Studies) concerning the relationship between education and occupation, choosing three categories of material, moral, and spiritual needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social welfare
  • occupation
  • material needs
  • moral needs
  • and spiritual needs
مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری (۱۳۸۴). گزارش اجرای مادة ۱۵۸ قانون ‌برنامة ‌سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳)، تهران: روز نو.
 
Alderfer, Clayton P. (1969). ‘An Empirical Test of a New Theory of Human Needs’, Organizational Behavior and Human Performance, Vol. 4, No. 2.
Darcy, James and Charles-Antoine Hofmann (2003). ‘According to Need?: Needs Assessment and Decision-Making in the Humanitarian Sector’, Humanitarian Policy Group Repor t, No. 15.
Di Tella, R., R. J. MacCulloch, and A. J. Oswald (2003). ‘The Macroeconomics of Happiness’, The Review of Economics & Statistics, Vol. 85, No. 4.
Esping-Andersen, G. (1994). ‘Welfare State and the Economy’, in The Handbook of Economic Sociology, N. J. Smelser and R. Swedberg (eds.), New York: Princeton University Press.
Knowles, Malcolm S. (1950). Informal Adult Education, Chicago: Association Press.
Marx, Karl, and Friedrich Engels (1988). The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and the Communist Manifesto, New York: Prometheus Books.
Maslow, A. H. (1943). ‘A Theory of Human Motivation’, Psychological Review, Vol. 50, No. 4.
McClelland, David C. (1961). The Achieving Society, New Jersey: D. Van Nostrand Company.
Pan, Letian (2006). ‘Key Points of the 11th Five-Year Plan’, http://www.gov.cn/english/2006-03/07/content_246929.htm.
Singh, A. (1979). ‘The Basic Needs Approach to Development vs. the New International Economic Order: The Significance of Third World Industrialization’, World Development, Vol. 7, No. 6.
UNIFEM (2008). Progress of the World's Women 2008/2009: Who Answers to Women? Gender and Accountability, Anne Marie Goetz (ed.).
Xinhuanet (2006). ‘China’s Parliament Endorses Major Economic Policy Changes’, http://news.xinhuanet.com/english/2006-03/14/content_4300878.htm.