جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

 از شاخصهای جوامع توسعه یافته برخورداری از برنامه‌ای کلان برای اداره کشور است که  بر اساس باورهای مدیران و سیاستگذاران ، استانداردهای علمی و پذیرفته شده جهانی، ظرفیتهای کشور و امکانات سرزمینی برای رسیدن به شرایط مناسب زیستی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شکل می‌گیرد. تحولات سریع در حوزه مسائل اجتماعی و به تبع آن تغییر ارزشها ، هنجارها، سبک و الگوی زندگی، آداب و رسوم اجتماعی ایجاب می‌کند تا در برنامه‌ریزی کلان جامعه همه این تغییرات و تحولات مورد توجه قرار گیرد .
این مطالعه بر آن است تا سهم مسائل اجتماعی در برنامه‌ریزی کلان جامعه و در ترسیم سیاستهای کلی نظام را مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را تعیین نماید . بررسی انجام شده نشان از آن دارد که میزان سهم مسائل اجتماعی و فرهنگی در سیاست‌های کلان جامعه ایران با تحولات اجتماعی و فرهنگی هماهنگی لازم را ندارد ضمن اینکه در تعریف و تعیین مسائل اجتماعی توجه به رفاه و اشتغال به مراتب بیش از سایر مسائل فرهنگی – اجتماعی از جمله پرداختن به نیازهای فرهنگی نسل امروزو پاسخگویی به مطالباتی همچون ورزش ، موسیقی ، هنر و سایر مباحث فرهنگی و در حوزه اجتماعی توجه به سرمایه اجتماعی ، افزایش مشارکت اجتماعی و ... است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The share of cultural-social policies in general policies of government as well as official documents and rules of Iran

نویسنده [English]

  • ashraf bouroojerdi

چکیده [English]

Some  of  the  indicators   of  development    of   a   country  are having a major program to run the country which is based on the beliefs of managers and policy makers, academic and universally accepted standards, the national  natural  resources  possibility , to achieve proper living conditions and minding  cultural and social issues  in  general. The rapid changes  in the field of social conditions and consequently changes in values, norms, life styles and social customs in macro-planning requires taking  into  account   all these changes and developments.
This study tries to define the share of social issues in the country's main programs and strategic policies while determining  its significance. Investigations have shown that the amount  of contribution of social and cultural issues in Iran's main policies  issues does not have necessary coordination with desired cultural and social transformations which    tries   to  define  social issues, while   paying   attention to   social welfare. Among    those    issues    that   need   to   have   taker    care   of   while   considering    social   -  cultural   issues  are  addressing the cultural needs of the present generation and responding to demands such as sports, music, art and other cultural issues.like   social     participation , s    social  capital  and  the   like.

کلیدواژه‌ها [English]

  • govermental higher document
  • development plans
  • regulation . state’s perspective document
  • social consul tatiar
  • social problem’s
-                     آلن پیرو  ،ترجمه دکترباقرساروخانی،ناشر : سازمان انتشارات کیهان – تاریخ نشر :  تهران،1370.
-                     ا.ل رابیگتن ، مارتین واینبرگ ؛رحمت الله صدیق سروستانی رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، دانشگاه تهران ،1382.
-                     پروفسور چیه ناکانه، جامعه ژاپنی،ترجمه نسرین حکمی،  انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران ،1369.
-                     صانعی ، پرویز، جامعه شناسی ارزش ها ،انتشارات جار،1354.
-                     فاضلی،نعمت الله، در حوالی همین کوچه ها ، نشر علم ، تهران ،1394
-                     گلشن فومنی ،محمد رسول ، جامعه شناسی سازمان ها و توان سازمانی،نشر دوران ، تهران، 1379
-                     گیدنز ، آنتونی ، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید؛ ترجمه ناصر موفقیان ،نشر نی ، تهران ،1378.
-                     محسنی ، منوچهر، مقدمات جامعه شناسی ،نشر دوران ، چاپ سیزدهم،تهران ، 1375
-                     محمدی ، سید بیوک ، شناسایی مسائل اجتماعی ایران،انتشار محدود ،1384
-                     مداحی، محمد ابراهیم، شاخص های ارزیابی و پایش تحقق سند چشم انداز ،ناشر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، 1393.
-                    الوین تافلر- وهایدی تافلر ،به سوی تمدن جدید سیاست در موج سوم ، ترجمه محمد رضا جعفر، نشر سیمرغ ، تهران،1376.