جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطة انواع دینداری دانشجویان و گرایش آنان به مهاجرت خارج از کشور بوده است. روش تحقیق، پیمایش و جامعة‌آماری، دانشجویان کلیه مقاطع دانشگاه علامه طباطبایی و حجم نمونه ٣٢١ نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری نیز، نمونه‌گیری طبقه‌ای است. این تحقیق برای سنجش نوع دینداری، از ترکیب نظریه‌های جمعی از صاحب‌نظران بهره برده و انواع دینداری عامیانه، سنتی، متجددانه، سکولار، لائیک و ترکیبی را مناسب جامعةآماری یافت. همچنین از تئوری «تفاوت‌ها» و «سرمایه‌بومی» برای تبیین مهاجرت دانشجویان استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان گرایش دانشجویان به مهاجرت متوسطِ رو به بالا بوده، به طوری که ٨/٤٦ درصد دارای گرایش متوسط و ٦/٣٠ درصد دارای گرایش بالا بوده‌اند. یافته‌ها بیانگر آن است که بین انواع دینداری دانشجویان و گرایش آنان به مهاجرت از کشور رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studies of the relationship between forms of students religiosity and their attitudes to abroad migration (Case Study: University of Allameh Tabatabai)

نویسندگان [English]

  • saeed zare 1
  • seyyedeh hakimeh hashemi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between religiosity and attitudes of their students to abroad migration. Research, surveys and Jamhamary, Allameh Tabatabai University and Sample size is 321. Sampling, the sample is stratified. The study assessing religiosity, a group of scientists used a combination of theories and a variety of folk religion, tradition, Mtjddanh, secular, secular and Jamhamary found the perfect combination. "Difference" and "Indigenous capital" theoryes was also used to explain the students migration.
The results showed that the attitudes of students to abroad migration was average to high. Also there is a significant relationship between the Sex of the students and their attitudes to abroad migration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immigration
  • Indigenous capital
  • forms of religious
  • Students
آیت‌الله خمینی، سیدروح‌الله (١٣٦١). ولایت فقیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ببی، ارل (١٣٩٠). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.
برگر، پیتر و توماس لاکمن (١٣٧٥). ساخت اجتماعی واقعیت؛ رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت، ترجمة‌ فریبرز مجیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
برگر، پیتر و دیگران (١٣٨١). ذهن بی‌خانمان؛ نوسازی و آگاهی، ترجمة‌ محمد ساوجی، تهران: نشر نی.
بهنام، جمشید (١٣٥٤). جمعیت­شناسی عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
پورسلطان، کرامت (١٣٧٤). «ایرانیان کارآفرین در آمریکا»، گزارش، شمارۀ ٥٦.
توسلی، غلامعباس (١٣٨٠). جامعه شناسی دین، تهران: سخن.
توسلی، غلامعباس و ابوالفضل مرشدی (١٣٨٥). «بررسی سطح دینداری و گرایش‌های دینی دانشجویان»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هفتم، شمارة ٤.
جعفری معطر، فریدون (١٣٨٧). مهاجرت نخبگان، تهران: موسسه تحقیقات وتوسعه علوم انسانی.
جعفری نیا، غلامرضا و محمد بذرافشان (١٣٩٠). «بررسی نقش عوامل فرهنگی در رضایتمندی از مهاجرت مطالعه موردی شهر ایلام»، مجلۀ علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
جواهری، فاطمه و حسین سراج زاده (١٣٨٤). جلای وطن: بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، سال سیزدهم، شمارۀ ٥١-٥٠.
سراج‌زاده، سیدحسین و سیروس صابر (١٣٨٣). «بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی»، مجله علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال اول، شمارة ٤، ص ١٤٢ـ١٠٩.
سروش، عبدالکریم (١٣٧٨). «اصناف دین‌ورزی»، کیان، شمارة ٥٠، ص٢٦ـ٢٢.
سروش، عبد‌الکریم (١٣٧٨). سیاست‌نامه، تهران، نشر صراط.
دِ واس، دی. ای. (١٣٧٦). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمة هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
دورکیم،‌ امیل (١٣٨٣). صور بنیادین حیات دینی، ترجمة باقر پرهام، تهران، نشر مرکز.
زارع، سعید (١٣٩١). «مطالعۀ سطح و انواع دینداری دانشجویان دانشگاه‌های شهر قم»، پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
شایگان، فریبا (١٣٨٦). «بررسی رابطة دینداری و اعتماد سیاسی»، پایان‌نامة دکترای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
شریفی، منصور (١٣٧٦). «بررسی گرایش اعضای هیات علمی دانشگاه تهران به مهاجرت از کشور»، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
فورست، اینگر (١٣٩٠). «دین در حوزة عمومی»، ترجمة مجید جعفریان، هفت‌آسمان، شمارة ٤٩.
قاسمی، وحید و مهری قربانیان (١٣٨٩). «تحلیل تطبیقی تأثیر مهاجرت در سطح دینداری و اولویت‌های ارزشی دختران و پسران»، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال دوازدهم، شماره ٤٧.
ملکیان، مصطفی (١٣٧٨). «اسلام و لیبرالیسم»، کیان، شمارة ٤٨، ص١٣ـ١٠.
ملکیان، مصطفی (١٣٨٥). مشتاقی و مهجوری، تهران، نگاه معاصر.
منصوری، رضا، (١٣٧٠). «نگرش بر وضعیت تحقیقات درایران»، فصلنامه سیاست علمی وپژوهشی، ش ١.
موحد، مجید و صغری نیازی (١٣٨٧). «رابطه میان گرایش دانشجویان دختر به مهاجرت خارج از کشور با ویژگی های فرهنگی آنان»، پژوهش زنان، دورۀ 6 ، شمارۀ 1.
میرسندسی، سیدمحمد (١٣٨٣). «مطالعة میزان و انواع دینداری دانشجویان»، پایان‌نامة دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
لهسایی زاده، عبدالعلی (١٣٦٨). نظریات مهاجرت، شیراز: انتشارات نوید.
نایبی، هوشنگ و تقی آزادارمکی (١٣٨٥). «سکولاریسم و رابطة آن با تحصیلات عالی»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هفتم، شمارة ٣، ص٩٣ـ٧٦.
نقدی، اسدالله (١٣٨٧). «غربت‌نشینی ایرانیان، با نگاهی به مساله اجتماعی مهاجران ایرانی در سوئد»، نامه انجمن جمعیتشناسی ایران، سال سوم، شمارة ٥.
نقیب‌السادات، سیدرضا (١٣٩١). راهنمای عملی آمادهسازی طرح تحقیق در روش پیمایش، تهران، نشر علم.
نیک‌پی، امیر (١٣٨٢). دینداری مدرن، دینداری حاکم بر جوانان ایرانی، http://www.isa.org.ir.
وبر، ماکس (١٣٨٩). دین، قدرت، جامعه، ترجمة احمد تدین، تهران، نشر هرمس.
وثیق، شیدان (١٣٨٧).  لائیسیته چیست؟، تهران: نشر اختران.
ویلسون، برایان (١٣٧٧). دین، اینجا و اکنون (مجموعه مقالات)، ترجمة مجید محمدی، تهران، نشر قاره.
هوشنگی، طیبه (١٣٨٦). «بررسی رابطة انواع دینداری و ابعاد نظام شخصیت در شهر قم»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 

منابع لاتین

 
Baron, Robert A. (1997).Social Psychology, USA: A Viacom Company.
Berger, Peter L. (1967). Sacred Canopy; Elements of  A Sociological Theory of  Religion, New York: Doubleday.
Curran, Sara R& E Stela Rivero–Fuentes (2003). “Engendering migration the case of Mexican migration” Demography, 40 (2): 289-307.
Da Vanzo, J. (1981a). Microeconomic Approaches to Studying Migration Decisions; Pergamon Press.
Da vanzo, J. (1981b). Repeat Migration, Information Costs and Location-Specific Capital; Population and Environment, Vol. 4, pp: 45-73.                      
Kontuly, Thomas, Ken R. Smith & Tim B. Heaton (1995). “Culture as a determinant of reasons for migration”, The Social Science Journal, Issue 2, Vol 32.
McGuire, Meredith B. (1997). Religion: the Social Context, Wabsworth Publishing Company. 
Myers, S. (2000). “Impact of Religious Involvement on Migration”, Social Forces, 79, 2, pp:755-783.
Olsen, Henrik (2002). Migration, Return and Development, Prepared for the center for Development Research study, Migration- Development Links.
Sheperd, William E. (1987). "Islam & Ideology: Toward a Typology", International Journal of Middle East Studies, 19 (3): 307-335.
Strak, Oded (2002). “The Economics of Brain Drain turned of its Head”,خ University of Vienna and university of Bonn, center for Development Research, paper NO. 100.
-                      Yinger, J. Milton (1970), The Scientific Study of Religion, McMilla.