تحلیل رفتارهای زیست محیطی ساکنان شهر رشت با تأکید برسبک زندگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

2 استاد یار گروه جامعه شنا سی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان

چکیده

 
مسائل زیست محیطی بعنوان یکی از تهدید های  عمده برای بشر در قرن بیست و یکم شناخته شده اند.اکثر مسائل زیست محیطی پیامد رفتار انسان است و این رفتارها در خلأ صورت نمی پذیرند و انوع تعیین کننده های زمینهای، هویتی در آن دخیل می باشند به طوری که در بررسی رفتارهای زیست محیطی توجه به سبک زندگی و نحوه مواجه افراد با محیط زیست حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک زندگی و رفتار های زیست محیطی ساکنان شهر رشت می باشد. روش مورد  استفاده در این پژوهش پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش افراد بالای 16 سال ساکن شهر رشت می باشند که از طریق نمونه گیری خوشه ای بصورت تصادفی انتخاب شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین سبک زندگی و رفتارهای زیست محیطی رابطه ی معناداری وجود ندارد. به نظرمی رسد مسئله  محیط زیست در شهر هایی مانند رشت به عنوان یک مسئله ی مهم اجتماعی تلقی نمیشود و بحثی است که هنوز وارد عرصه عمومی نشده و محدود به نخبگان جامعه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis...

نویسندگان [English]

  • zarqam fathi 1
  • mohammad amin kanani 2
  • hasan chavoushian 3
چکیده [English]

Environmental issues are considered as one of the major threats to humanity in the twenty-first century. Most of the environmental issues are the consequences of human behavior. This behavior, however, does not occur in a vacuum, and some underlying factors including background an identity are among its major determinants Thus, in investigations of environmental behaviors, considerations of life style and the way people deal with their environment are highly important. The main objective of this study is to investigate the relationship between life style and environmental behavior in Rasht. The method used in this study was a survey research. The participants of the study were Rasht inhabitants who were over 16 years old, selected through random cluster sampling. The findings suggest that there is no significant relationship between life style and environmental behavior. It seems that environmental issues in Rasht are not among public concerns and are limited to elites of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental issues
  • environmental behavior
  • Life style
  • Rasht
اباذزی، یوسف و چاوشیان، حسن ( 1381). « از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی: رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناسی هویت اجتماعی»،  نامه­ی علوم اجتماعی، شماره 20، ص 27-3.
بک، الریش(1388).«جامعه درمخاطره جهانی »، ترجمه محمد رضا مهدزاده، تهران: کویر.
کاستلز، امانوئل(1384)« عصر اطلاعات اقتصاد، جامعه و فرهنگ»، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ چهارم، تهران:طرح نو
گیدنز، آنتونی(1389)«جامعه شناسی»، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ ششم، تهران: نشر نی
عقیلی، محمود ودیگران(1388) «سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی در شمال ایران» مجله کشاورزی و علوم طبیعی ویژه نامه
بنت، اندی (1386). « فرهنگ و زندگی روزمره»، ترجمه ی لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر اختران.
تومه، ژرژ(1380). « توسعه فرهنگی و محیط زیست »، ترجمه ی محمود  شارع پور، تهران: انتشارات باز.
جعفرصالحی، سحر (1388). « بررسی الگوهای رفتاری گردشگران در محیط زیست مقصد»، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما: محمد فاضلی، دانشگاه مازندران: دانشکده علوم انسانی واجتماعی.
حبیب پور، کرم و صفری­شالی، رضا( 1388). « راهنمای جامع تحقیقات پیمایشی درSpss »، تهران: انتشارات لویه – متفکران.
سالنامه آماری استان گیلان (1390)،  مندرج در سایت درگاه ملی آمار ایران، www.amar.org.ir –
سیدمن، استیون (1386). «کشاکش آراء در جامعه شناسی»، ترجمه­ی هادی جلیلی، تهران: نشرنی.
فردوسی، سیما و مرتضوی، شهناز و رضوانی، نعیمه (1386). « رابطه ­­ی بین دانش زیست محیطی و رفتارهای محافظت از محیط»، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53، صص 266-253.
میبودی حسین،1391 «بررسی جایگاه حفاظت از محیط زیست  و تنوع زیست محیطی در کتاب های درسی علوم دروه ابتداعی » دانشگاه     آزاد لاهیجان پایان نامه ای کارشناسی ارشد.
بری، جان(1380).«محیط زیست  و نظریه ای  اجتماعی» ترجمه پویان حسن و نیره توکلی، تهران: سازمان حفاظت از محیط زیست.
ادهمی و اکبرزاده(1390).«بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران»، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، شماره،1
بن سن جان(1382).«اخلاق زیست محیطی»، ترجمه محمد مهدی رستمی شاهرودی، تهران: سازمان حفاظت از محیط زیست.
نواح و فروتن کیا(1390).«بررسی رابطه میان دینداری با ارزشها و رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر اهواز»، دانشگاه شهید چمران اهواز: دانشکده علوم اجتماعی و انسانی
صالحی و امام قلیر(1391).«مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیست محیطی » مجله مسائل اجتماعی ایران سال سوم، شماره،1،ص121-147
 
 
 
Dunlap, R.E. &K.D. Van liere (1978) “the environmental paradigm: A proposed measuring instrument and preliminary rustle”, journal of environmental education, 9: 10-19
 
Van Liere, K. D., & Dunlap, R. E. (1980). The social bases of environmental concern: A review of hypotheses, explanations and empirical evidence. Public Opinion Quarterly, 44, 181-197.
 
Dunlap, R .E. D. V. L. Kent, G. A. Mertig & R. E, Joens (2000)” Measuring Endorsement of the Environmental ecological paradigm: A  Revised NEP scal “, Journal of social Issues, 56 (3):425-442
 
Faillo, E. A. and S. k. Jacobsen (1994) “, Local Communities and ProtectedAreas: Attitudes of Rural Residents Towards Conservation Machailla National Park, Ecuador”, Environmental Conservation, 22(3): 241-249
 
Mckibben (1999)'Religion's role in saving the environment 'American Academy of Arts and Sciences, no. 130
Haanpaa , Lena (2007)'Consumers’ green commitment: indication of a postmodern lifestyle’? International Journal of Consumer Studies, Volume 31 
Szerényi,(2011) Consumer behavior and lifestyle patterns of Hungarian students in view of environmental awareness. Society and Economy, 33 (1). pp. 89-109
Stoddart, MarK .C. J and D.B. Tindall and Greenfield,Kelly L. (2012) "Governments Have the Power”? Interpretation s of Climate Change Responsibility and Solutions among Canadian Environmentalist s. Sage journals, organization and environment.vol.25
-                      Thomas M. Laidley (213) The Influence of Social Class and Cultural Variables on Environmental Behaviors, , Boston College.