جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دکترای روان شناسی تربیتی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متاهل دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بوده که ضمن آن گروه نمونه را، 110 زن متاهل از بین کارکنان زن متاهل دانشگاه تربیت مدرس که به روش انتخاب تصادفی انتخاب شده‌اند، تشکیل داده‌اند که ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های مقیاس زوجی اینریچ، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS) و سلامت عمومی (GHQ) از گلدبرگ و هیلر را تکمیل کردند. داده‌های خام به دست آمده از نمره‌گذاری پرسشنامه‌ها، مورد تحلیل‌های آمار توصیفی و استنباطی قرار گرفت.نتایج نشان داد، کسانی که دارای سبک دلبستگی نزدیکی به بیشترین میزان و کسانی که دارای سبک دلبستگی اضطراب هستند به کمترین میزان از رضایتمندی زناشویی کلی برخوردار می‌باشند. همچنین بین سلامت عمومی کارکنان زن با رضایتمندی زناشویی آنها رابطه معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attachment styles, general health, and marital satisfaction (Case study: female married staff of Tarbiat Modarres University)

نویسندگان [English]

  • Maryam Khoshlahjeh 1
  • Jasent Salibi 2

1 Master of personality psychology, Islamic Azad University, Science and Research Tehran

2 PhD in educational psychology and assistant professor of Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between attachment styles and general health, on the one hand, and marital satisfaction, on the other hand, among the female married staff of Tarbiat Modares University.
    The scheme of the study was of a posteriori kind in which the sample group included 110 married women from the married female staff of Tarbiat Modares University selected randomly. The research was done by ENRICH marital scale questionnaires, adult attachment scale (RAAS) and General Health from Hiller and Goldberg. The raw data (information) collected by scoring the questionnaires which analyzed from descriptive and inferential statistics points of view by the statistical software SPSS. The results showed that those have the maximum attachment style of closeness and those have anxiety attachment style, have minimum marital satisfaction. There is also a telling correlation between the general health of the female staff and their marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment styles
  • General health
  • marital satisfaction
1-ابراهیمی، لیلا. (1391). بررسی رابطه سبک های عشق وسبک های دلبستگی با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه محقق اردبیلی.
2-اوقانی اصفهانی، فرنوش. (1391).بررسی نقش تمایزیافتگی، سبک‌های دلبستگی، هوش هیجانی و سبک‌های مقابله‌ای در رضایتمندی زناشویی با استفاده از روش تحلیل مسیر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
3-امیری، آتنا. (1392). رابطه گرایش به معنویت و رضایت زناشویی با سلامت عمومی و فرسودگی شغلی پرستاران زن متأهل شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
4-ایزدی، زهرا. (1391). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، سلامت روانی با رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
5-خانجانی، زینب، رقیه عیدی. 1384. بررسی رضایت زناشویی در سبک‌های مختلف دلبستگی. فصلنامه‌ی علمی – پژوهشی روانشناسی. سال اول، شماره 2 و 3 .
6-شمس نظنزی، علیرضا. (1391). بررسی تاثیر سبک‌های دلبستگی و بخشایشگری بر رضایت زناشویی در زوجین شهر ماسال. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکزتهران.
7-کاپلان، هارولد، بنیامین سادوک. (1375). خلاصه روانپزشکی. ترجمه نصرت ا...پورافکاری، تهران: انتشارات شهر آب.
8-مری مین،(به نقل از1990کرین، ویلیام،1391). نظریه‌های رشد مفاهیم و کاربردها. ترجمه غلامرضا خوی نژاد و علیرضا رجایی. تهران: رشد.
9-یاوری، طیبه. (1386). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی بر سازگاری زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه الزهرا.
منابع انگلیسی
1-Collins, N.L;&Read,S.J.(1990).Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples, Journal of Personality and Social Psychology, Vol : 58,644-663.
2-Feeney,J.A,Noller,p.(1996). Attachment style and verbal descriptions of romantic patterns.Journal of social and personal relationships.8,187-2150.
3-Feeney Patricia Noller.&Attachment Style as a Predictor of Adult Romantic RelationshipsJudith A. University of Queensland St. Lucia, Queensland, Australia.
4-Heene EL, B uysse A, Van Oost P. 2005. In direct path ways between depressive symptoms and marital distress: The role of conflict communication, attribution, and attachment style. J Fam Process. 44.4.
5-Hazan, C. & Shaver, P. (1987) Romantic Love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511-524
6-Maria GT.2008. Attachment, Perceived social support, and Marriage: Different paths to mental health in latinos and European-Americans.
7-Simon RW.2002.Revisting the relationship among gender, marital status, and mental health.JSociol. 107.4.