سنجش میزان اعتماد اجتماعی بین ساکنان شهر بندر عباس و عوامل مؤثر در آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی سنجش اعتماد اجتماعی و ابعاد آن در بین مردم شهر بندرعباس وعوامل موثر برآن می پردازد.  به منظور بررسی اعتماداجتماعی در شهر بندرعباس، 295 نفر از افراد بالای 15 سال ساکن شهر بندرعباس اعم از (زن و مرد) به روش نمونه گیری خوشه ای  متناسب  و تصادفی ساده انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری در دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 بر اساس نتایج تحقیق، میانگین اعتماداجتماعی در بین ساکنان شهر بندرعباس در حد متوسط وکمتر ازآن است. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای سن،میزان تحصیلات ، احساس تعلق جمعی و پایبندی دینی با میزان اعتماد اجتماعی می باشد. بین نوع شغل و میزان درآمد با میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود نداشت و نیز تفاوت معنی داری در بین دو گروه جنسیت زنان و مردان با میزان اعتماد اجتماعی وجود نداشت. وضعیت تاهل نیز رابطه معنی داری با اعتماد اجتماعی نشان داد ومیزان اعتماد اجتماعی دربین افراد متاهل بیشتر از مجرد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social trust and its affective factors in Bandar Abbas City

نویسندگان [English]

  • Mostafa Zahirinia 1
  • Hedayat Nikkhah 2
1 Assistant professor of social science, Hormozgan University, mozan54@yahoo.com
2 Assistant professor of social science, Hormozgan University, Hnik2000@yahoo.com
چکیده [English]

Present paper examines the social trust and its affective factors in Bandar Abbas city. In order to study the social trust in the city, 295 persons from over 15 years old individuals (men and women) were selected randomly through cluster sampling method.
This research applied the survey method and data were collected through self-administrated questionnaire. The analysis of the data is carried out at descriptive and inferential statistics levels. The results were analyzed by SPSS software using some statistics such as Mean-differences (t-test), spearman and Pearson correlation and regression analysis. The results revealed that the level of social trust among the people is about average and even lower than that. The findings also showed that there is a significant relationship between age, education level, social belonging, religious commitment, and social trust as a dependent variable. There is no significance difference between gender and occupational types regarding to social trust. The result also indicated that there is a considerable difference between marital status and social trust; indeed, the mean of social trust was higher among the married respondents than singles. Moreover, according to results, income wasn’t an affective factor on social trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal trust
  • generalized trust
  • religious commitment
  • social belonging
  • Social Trust
-        آزادارمکی، تقی(1381)، نظریه‏های جامعه‏شناسی، تهران، چاپ دوم، انتشارات سروش.
-        آزادارمکی، تقی و کمالی، افسانه(1383)، اعتماد، اجتماع، جنسیت، مجله جامعه‏شناسی ایران، شماره 2 .
-        افشانی، سید علی رضا، سمیه فاضل نجف آبادی، محمد حیدری و محمد نوریان نجف آبادی (1389) پژوهشی در باب رابطه دینداری و اعتماد اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره49.
-        امیرپور، مهناز)1386 (بررسی جامعه شناختی میزان اعتماد اجتماعی گروه های قومی نسبت به سیاست های اجتماعی دولت ، رساله دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
-        امیرکافی، مهدی( 1374 ) اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی.
-        اوجاقلو، سجاد و زاهدی، محمدجواد( 1384 ).، بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4، آگه.
-        اینگلهارت، رونالد(1382 ) تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران، کویر.
-        بختیاری،مهدی(1389). اعتماد اجتماعی و برخی عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی شهر قم)،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
-        بشیریه، حسین( 1383 ).تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم، جلد اول، تهران، نشرنی.
-        بیکر، ترزال، (1386). نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، مترجم هوشنگ نایبی، چاپ اول، تهران نشر نی.
-        تاجبخش، کیان( 1384 ) سرمایه اجتماعی)اعتماد، دموکراسی و توسعه(، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، شیرازه.
-        حیدرآبادی، ابوالقاسم (1389) اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر، مجله جامعه شناسی، شماره اول.
-        رفیع پور، فرامرز( 1378 )، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، تهران، انتشارات سروش.
-        زتومکا، پیتر( 1384 )، اعتماد یک نظریه جامعه شناختی، فاطمه گلابی، تهران، ستوده.
-        شارع پور، محمود (1380) فرسایش سرمایه های اجتماعی و پیامدهای آن، نامۀ انجمن جامعه شناسی ایران، شمارة3.
-        صفری شالی، رضا ( 1388 )، مطالعة میزان اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین مردم شهر قزوین، ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، پیک نور، سال هفتم، شمارة سوم.
-        فوکویاما، فرانسیس ( 1379 ) ، پایان نظم، ترجمۀ غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعۀ ایرانیان.
-        قریشی، فخرالسادات و صداقت، کامران (1388) ، بررسی نقش عوامل فرهنگی - اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریز، جامعه شناسی کاربردی، شماره4.
-        کامران، فریدون و احمدیان، اسلام (1388) بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلیس وعوامل مرتبط با آن در استان ایلام، فصلنامه ی پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره چهارم.
-        کتابی، محمود و همکاران (1389) سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستان های چهار محال و بختیاری، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره پیاپی 40 ، شماره چهارم.
-        کفاشی، مجید و آزاده، نادر (1388) عوامل اجتماعی موثر بر میزان اعتماد اجتماعی در بین اعضای هیات علمی، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره اول .
-        گلابی، فاطمه( 1383) نقش اعتماد در امر توسعه با تأکید بر عملکرد و نقش شوراهای اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
-        گیدنز، آنتومی(1378)، جامعه‏شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چاپ پنجم.
-        محسنی‏تبریزی، علیرضا(1380) بررسی مفهوم اعتماد با رویکرد روان‏شناختی اجتماعی، نمایه پژوهش، شماره 18، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-        منصوریان، کریم و قدرتی، حسین(1388) اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟، جامعه شناسی کاربردی، شماره 2 .
-        وثوقی، منصور و آرام، هاشم(1388 ) اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهر خلخال، پژوهش نامه علوم اجتماعی گرمسار، سال سوم، شماره سوم.
-        هزارجریبی، جعفر،(1389) اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای  دانشگاه اصفهان، سال دوم، شماره 7 .
-        هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا (1388) بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان، جامعه شناسی کاربردی، شماره4.
-          Barber, Bernard (1983),The logic and limits of trust, New Brunswick, Rutgers university press.
-          Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New Jersey: Pearson.
-          Dillman, D. (2000), Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method, New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
-          Garson, D. (2009), Structural Equation Modeling, Retrieved September, 2009, from http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/structure.htm.output
-          Johansson-Stenman, O.; W. M. Mahmud and P. Martinssonw (2009). Trust and Religion: Experimental Evidence from RuralBangladesh, Economica, 76.
-          Luhmann; Niklas. 1979. Trust and Power. New York: Wiley.
-          Simmel, G. (2004), the Philosophy of Money, Translated by T. Bottomore, London: Routledge.
-          Uslaner, E. M. & M. Brown (2003), Inequality, Trust and Civic engagement, American Politics Research, Vol. 31, No.x, pp. 1-27.
-          Welch, M. R. & Others (2005), Determinants and Consequences of Trust, Sociological Inquiry,Vol. 75, No. 4, pp. 453.473