جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی،واحد رباط کریم ،دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

طبقه متوسط جدید بعنوان طبقه ای که در پی تلاش جهت حرکت به سوی توسعه یافتگی است، نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی و امر توسعه سیاسی بخصوص در مشارکت های سیاسی دارد؛ بنابراین زمانی ما می توانیم این نقش فعال در توسعه را از سوی این طبقه داشته باشیم که این طبقه به خودآگاهی رسیده و مطالبات و خواسته هایش را بتواند در انجمن ها و گروه ها و احزاب پیگیری کند و به آن هویت ببخشد و زمانی که این آگاهی وجود نداشته باشد ما شاهد انفعال در مشارکت سیاسی و یا مشارکت به شکلی سلبی آن خواهیم بود. بنابراین در این مقاله تلاش شده تا به بررسی نقش مدرنیسم توسعه نیافتگی که مراد و مقصود از آن سه متغییر جدایی فرهنگ عینی و فرهنگ ذهنی ، عدم استقلال طبقه متوسط جدید از دولت و نبود مدرنیته، می باشد بر افزایش یا کاهش ازخودبیگانگی طبقه متوسط جدید در ایران بعد از انقلاب بپردازد. چراکه شناسایی عوامل زمینه ساز ازخودبیگانگی خود می توان گامی به سوی هویت بخشی به این طبقه در راستای رسیدن به مطالباتشان باشد که البته همسو با توسعه یافتگی مدرنیسم در جامعه ایرانی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modernism of Underdevelopment and Alienation of the Middle Class in Post-Revolutionary Iran

نویسنده [English]

  • Rozhan Hesam Ghazi

Assistant Professor, Department of Political Science, RobatKarim Branch, Islamic Azad University, RobatKarim, Iran

چکیده [English]

The new middle class as a progressive social class which efforts to move towards development, has important role in the political and social upheavals and political development, especially in political participation. We can see this active role in the development when this class has come to self-consciousness and pursues its demands through forums and groups and parties give them identity. When there is no self-consciousness we will see inactiveness in political participation or negative participation. This paper through examining the roles of three variables; the separation of objective and subjective culture; new middle class’ lack of independence; the absence of modernity, attempts to study the intensification or reduction of alienation in the social middle class of post-revolutionary Iran. Identifying the underlying causes of this alienation can be a step toward identifying the class itself which helps to meet its demands which of course is in line with modern development in Iranian community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernity
  • modernism
  • underdevelopment
  • new middle class
  • Alienation
-       آزاد ارمکی، تقی.(1385).علم و مدرنتیه ایرانی‏‎، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
-    آزموده، محسن.1391."مدرنیته ایرانی و شکاف‌های اجتماعی" در مباحثه حمیدرضا جلایی‌پور و خشایار دیهیمی،روزنامه اعتماد، دوشنبه، 4 دی ،شماره2576
-       اتابکی، تورج.(1391) تجدد آمرانه، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس
-       افضلی، رسول.1379."اصلاحات اقتصادی و چالش‌های مشروعیت در رژیم‌های عرب"، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 10
-       امیدبخش، اسفندیار.(1384)."اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی و تجارت خارجی ایران"،تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران
-       انصاری، ابراهیم(1378).نظریه های قشربندی اجتماعی و ساختار تاریخی آن در ایران، اصفهان: نشر دانشگاه اصفهان
-       بشیریه، حسین.(1386). عقل در سیاست، تهران: نگاه معاصر
-       برمن، مارشال.(1379). تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهاد پور، تهران: طرح نو
-       بهنام، جمشید.(1375). ایرانیان و اندیشه تجدد، تهران: فرزان
-       حاج یوسفی، امیر محمد.(1378).دولت، نفت و توسعه اقتصادی،تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
-    رئیس‌نیا ، رحیم.(1377).آخرین سنگر آزادی: مجموعه‌ی مقالات میر جعفر پیشه‌وری در روزنامه‌ی حقیقت، ارگان اتحادیه‌ی عمومی کارگران ایران ۱۳۰۱-۱۳۰۰ ، تهران: نشر و پژوهش شیرازه
-       زمانی، هادی.(1386).موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران،  لندن: HZ Books
-       غنی نژاد، موسی.(1377).تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر، تهران: مرکز

-    قانعی راد، محمد امین.1388. "ناامنی هستی شناختی زندگی شهری در آثار روشنفکران ادبی"، مجله مطالعات اجتماعی ایران، سال سوم، (تابستان)شماره 2

-    محمدی فر، نجات. و روح الله محمدی.1391. "نقش دولت نفتی (رانتیر) در شکل‌گیری و ماهیت طبقهمتوسط جدید"، دوماهنامه چشم انداز ایران، (اسفند و فروردین) شماره 72
-       میرترابی، سعید.(1379).مسائل نفت ایران،تهران: قومس
-       میرسپاسی، علی.(1387). دموکراسی یا حقیقت، تهران: طرح نو
-       وکیلی ،محمدعلی .1388. "مطالعه رفتار مردم در انتخابات دهم"، روزنامه ابتکار،(19 اردیبهشت) شماره1467
-       هالیدی،فرد.(1358)،دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران، ترجمه فضل الله نیک آیین، تهران: امیرکبیر
منابع انگلیسی:
-       Bill , James Allan. (1972).The politics of  Iran: Groups, Classes, and Modernization ,Columbus, Charles E. Merril Publishing company
 
-       Bullough,Bonnie.( 1968) .Alienation among middle class Negroes, Los Angeles:University of California at Los Angeles
-       Congressional Quarterly The Encyclopedia of Democracy. "Living Democracy Lesson Plan"(1996 ).1414 22nd street.N.W.Washington.D.C.20037(www.cq.com)
-       Hajda,j.(1961).Alienation and integration of student intellectual, American Sociological review.XXVI
-       lederer, Emil .( 1940). State Of The Masses ,N.Y: W.W. Norton & company, Publisher
-       Lipset.S.M. (1961).Man, The Social Bases Of  Polities ,N.Y:DoubledagGarden City,
-       Merton ,Robert.(1968). Adult Roles and Responsibilities, In N.S smelser (Ed), N.Y: personality and social systems
 
-       Parker ,David. &. Walker ,Louise.(2012).Latin America's Middle Class: Unsettled Debates and New Histories,Rowman& Littlefield
-       Ross,Michel L.(2001).Does oil Hinder Democracy?,In: world politic, Rutledge
-       Schwartz, David.(1973). Political Alienation and Political Behavior, Transaction Publishers
 
-       Seeman, Melvin. (1959).On The meaning of Alienation,  Washington: American sociological review
-       simmel ,Georg . (1965) .Essays On Sociology, philosophy and Aesthetics, N.Y : Harper & Row