قانون گریزی و پیوندهای اجتماعی: (مطالعه موردی: شهر اهواز)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

4 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

 از جمله پدیده ها و عوامل تنظیم کننده نظم اجتماعی، قانون است که محور استحکام و انسجام هر جامعه ای می باشد. هدف تحقیق حاضر تبیین قانون گریزی بر پایه نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی است. از نظر هیرشی پیوند اجتماعی و شبکه اتصالات اجتماعی عامل مهمی در همنوایی و احساس تکلیف افراد در قبال قواعد رسمی و غیررسمی جامعه می شوند. جامعه آماری از بین شهروندان ساکن بالای 18سال شهرستان اهواز انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که بیشترین و کمترین حوزه قانون گریزی به ترتیب مربوط به قانون گریزی راهنمایی-رانندگی(میانگین05/3) و فرهنگی–آموزشی(میانگین47/2) است. مشخص شد که بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضع درآمد و وضعیت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. ضرایب همبستگی حاکی از رابطه معنادار میان متغیر پیوند اجتماعی با ابعاد قانون گریزی و شاخص ترکیبی کل قانون گریزی است. در قسمت تحلیل مسیر، بعد اعتقاد به اعتبار اخلاقی-هنجاری بالاترین سهم را در تبیین قانون گریزی به خود اختصاص داد. نتیجه کلی اینکه هرچقدر فرد حائز پیوندها وشبکه اتصال اجتماعی قوی با جامعه باشد، به همان نسبت قانون مند خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Law of escape and social ties: (Case study: Ahwaz city)

نویسندگان [English]

  • ebrahim mirzaei 1
  • Yakhon ahmadi 2
  • Ahmad bokharaei 3
  • Housing nayebi 4
1 Ph.D. student of sociology and Faculty member of Payame Noor University
2 Associate Professor of Social Sciences, Payame Noor University.
3 Assistant Professor of Social Sciences, Payame Noor University.
4 Associate Professor of Sociology, University of Tehran
چکیده [English]

Among the phenomena and factors regulating social order, the law is the axis of solidarity and coherence of any society.The purpose of this study is to explain the escape rule based on Travis Hirschi's social link theory.Social links and social networking links are an important factor in the coherence and sense of responsibility of individuals in relation to formal and informal rules of society.Statistics in the studied society indicate high level of disorder and legal exclusion in areas such as crimes (criminal and non-judicial), violations of administrative, administrative and other matters.The findings showed that the highest and lowest area of ​​law-abidingness is related to driving guidance and cultural-educational exclusion law.It was found that there is a significant relationship between gender, marital status, income status and job status.Correlation coefficients indicate a significant relationship between the social link variable with the law of escape rule and the combined index of total escape rule.The overall result is that as much as a person with links and a network of strong social connections with society, it will be equally legitimate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Order
  • Law
  • Lawlessness
  • Social Link
  • Trier Hirschi
  • Khuzestan
-         احمدی، حبیب(1395). جامعه شناسی انحرافات،تهران، نشر سمت.
-         اسکیدمور،ویلیام(1372).تفکرنظری­درجامعه­شناسی،ترجمه­رجب­زاده­ ودیگران، تهران، نشرسفیر.
-         بخارایی، احمد(1392).جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران، نشرجامعه شناسان.
-         پروین، فرهاد(1392).قانونگریزی، نقض متقابل حقوق شهروندی، مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال نوزدهم، شماره دوم( پیاپی97)، تابستان. صص175-186.
-         حیدری، آرش،رضادوست، کریم و فروتن کیا، شهروز(1391).نظریه از هم گسیختگی نهادی و قانونگریزی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال سوم، شماره2، زمستان، صص 39-52.
-         دانایی فرد. حسن،آذر، عادل و صالحی، حسن(1389). قانونگریزی در ایران: تببین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی – فرهنگی، فصلنامه دانش انتظامی، سال یازدهم، شماره سوم، صص   7-65.
-         دیانا، کندال(1392).جامعه شناسی معاصر، فریده همتی(مترجم)، تهران،نشر جامعه شناسان.
-         رضایی محمد، عباداللهی، حمید(1385). جامعه بی انضباط؛ فراتحلیل قانونگریزی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی، 27، سال هفتم، شماره 3. صص 67-92.
-         ربیعی،علی(1383)زنده باد فساد.تهران، نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-         ستوده، هدایت الله(1385). آسیب شناسی اجتماعی، تهران.نشر آوای نور.
-         شجاعی زند، علیرضا(1379)." نظم ستیزی و قانونگریزی"، امنیت، شماره 14، مرداد و شهریور، صص 32- 34.
-         شلاپنتوخ، ولادیمیر(1395). نظم اجتماعی در جامعه معاصر، ترجمه اصغر صارمی شهاب، نشر جامعه شناسان، چاپ اول.
-         صدیق سروستانی، رحمت الله (1387). آسیب شناسی اجتماعی، تهران.نشر سمت.
-         عبداللهی، محمد(1378). موانع قانونگریزی و راههای مقابله با آن، در قانون گرایی و فرهنگ عمومی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
-         فیروزجائیان،علی اصغر(1389). قانونگریزی(تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه ای)، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم شماره 42.صص 381-410.  
-         کلانتری، صمد، ربانی، رسول و صداقت، کامران(1384).ارتباط فقر با قانونگریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، سال 18. صص 23-1.
-         کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان(1379). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران.نشر توتیا.
-         گرث، هانس و رایت میلز، سی(1380).منش فرد و ساختارهای اجتماعی(روانشناسی نهادهای اجتماعی)،اکبر افسری(مترجم)،تهران، نشر آگه.
-         مبارکی، محمد(1384).بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی.
-         محسنی، منوچهر(1386). بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران، تهران، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-         معیدفر، سعید(1380).نابسامانی اجتماعی یا سازگاری عرفی، نامه انجمن جامعه شناسی، شماره 3، ویژه نامه دومین همایش مسایل اجتماعی ایران(1) ص ص 83-101.
-         میرفردی، اصغر؛ احمدی، سیروس؛ امیری، راضیه(1392).بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیک با نظم گریزی عابران پیاده(مورد مطالعه:شهر یاسوج)، فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، شماره پیاپی6، شماره دوم، پاییز و زمستان،صص 25-40.
-         ممبینی،ایمان(1393)دلایل افزایش جمعیت کیفری زندان های استان خوزستان،سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور، اداره کل زندان های خوزستان.
-Agnew, R.& Brezina, T.(1997). Relational problems with peers, gender and    delinquency, Youth and Society,2984-111.
-Agnew, R, & White, H. R.(1992).An empirical test of general strain theory. Criminology, 30,474-499.
-Akers,R.L,&Cochran,J.K(1985)Adolescent Marijuna use:A test of tree theories of deviant behavior.Deviant Behavior,6,323-346.
-Cernkovich,S.A, &Giordano,P.(1992).School bonding,race, and delinquency. Criminology,30,201-291.
-Franzese,Robert,j(2015),The sociology of deviance;differences,tradition, and stigma,publisher.LTD,SPRINGFIELD.ILLINOIS.
-Gibbs, J. J, Giever, D., & Higgins, G. F. (2003). A test of Gottfredson and Hirschi’s general theory using structural equation modeling. Criminal Justice and Behavior, 30, 441–457.
-Gottfredson, M. R, & Hirschi, T.(1990).A general theory of crime. Standford, CA: Standford University Press
-Hirschi,T(1969).Causes of delinquency.Berkeley,CA;university of California Press.
-Junger, M.& Marshall, I. H.(1997). The inter-ethnic generalizability of social control theory: An empirical test. Journal of Research in Crime and Delinquency, 34, 79–112.
-Longshore, D, Chang, E., Hsieh, S. C., & Messina, N.(2004). Self-control and social bonds: A combined control perspective on deviance. Crime and Delinquency, 50, 542–564.
-Sampson, R. J, & Laub, J.(1997). Crime in the making: Pathways and turning points through life. Cambridge, MA.: Harvard University Press
-Thio, A.(2013).Deviant behavior. Boston: Pearson.
-WJP.Transparency International. from http://www.transparency.org