جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران

2 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر تحلیلی از وضعیت علوم انسانی در نسل سوم نظام دانشگاهی است. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی، با رویکرد پدیدارشناسانه است. جامعه پژوهش متشکل از اساتید و متخصصان موضوعی در حوزه علوم انسانی و روش نمونه‌گیری هدفمند است که با توجه به معیارهای ورود به پژوهش با 12 نفر به حد اشباع نظری داده‌ها رسید. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. محقق در پی پاسخ به این سؤال بود که علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران با چه چالش‌هایی مواجه است و برای کارآفرین کردن این علوم چه الزاماتی باید در نظر گرفت؟ اعتبار اطلاعات گردآوری‌شده از معیار ارزیابی لینکن و گوبا (1985) و روش دنزین (1978) و پاتون (1999) تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استقرایی و با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کولایزی (1978) انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد 8 مورد از الزامات و ضرورت­های علوم انسانی کارآفرین شامل دانش‌آفرینی در آموزش، بازتعریف هویتی و اصلاح تصویر اجتماعی، مهارت آفرینی در آموزش، نهادینه‌سازی فرهنگ دانشگاهی والا، فرا رشته‌ای شدن، شناخت پیچیدگی‌ها و فرصت‌ها، توسعه دیالوگ به مثابه کارآفرینی، کارآفرینی علوم انسانی به مثابه ارزش‌آفرینی است. همچنین علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران با چالش‌های محتوایی (محتوای انفعالی، تفاوت الگو واره ای)، ساختاری (استقلال علوم انسانی از سیاست، حمایت نهادی)،عاملیتی (راهبردهای آموزشی، نامعلمی) و زمینه‌ای (فرهنگ دانشگاهی، شلوغ‌کاری علوم زیستی-دقیقه) مواجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Requirements and Challenges of Humanities Entrepreneur:Phenomenological Analysis of the Situation of Humanities in Iranian Academic System

نویسندگان [English]

  • fatemeh khoshnevisan 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • nematollah fazeli 3
  • mohammadreza neyestani 4

1 Student Allameh Tabataba'i University

2 Associate professor of Allameh Tabataba'i University

3 Associate Professor of Social Sciences Research Institute of Humanities and Cultural Studies

4 Assistant Professor and Faculty Member of Department of Educational Sciences, University of Isfahan

چکیده [English]

The present study is conducted with the Purpose of the Phenomenological Study, An analysis of the state of the humanities in the third generation of the Iranian academic system. The method of qualitative research was of exploratory type, with a phenomenological approach. The research community consisted of faculty members and thematic experts in the field of humanities. Sampling method was Convergent Purposeful, which has been saturated theoretically according to the criteria for entering the research with 10 people. The method of gathering data was semi-structured interviews. What kinds of challanges the Humanities encounter in the Iranian Academic System has been addressed in this project. As the validity of the gathered information was confirmed from the evaluation criteria of Lincoln and Guba (1985) and Denzin (1978) and Patton (1999). Data analysis was performed with inductive method using a seven-step Colaizzi (1978). The results showed 8 of the requirements of entrepreneurship humanities include Knowledge creation in education, redefining identity and modify social illustration, skills in education, institutionalization of high university culture, metadisciplinary creation, recognition of identity disciplines and opportunities, development Dialogue as entrepreneurship, institutionalization of high culture is the entrepreneurship of the humanities as value creation. Also, the humanities in the Iranian academic system are characterized by challenges Content (Passive content, Paradigm differences), Structural (independence of the humanities at politics, institutional support), Agency (educational strategies, bad teacher) and Contextual (Academic culture, Biological and Technical Sciences Blackmail).

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Third Generation University
  • Humanities
  • entrepreneurship
  • Phenomenology
اصغری فیروزه.1393. علوم انسانی از دیدگاه صاحب نظران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
افشاری معصومه، مهرام بهروز، نوغانی محسن.1392. بررسی و تدوین شاخص های ارزیابی کیفیت مقاله های علمی - پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتون، سیاست علم و فناوری، دوره 6, شماره 1; از صفحه 49 تا صفحه 66.
آنجفی فرشته، زراعت زهرا، سلطان محمدی زهره، قاب چی پور کوثر، کهن فهیمه.1388. مهارت تفکر انتقادی دانشجویان فنی- مهندسی و علوم انسانی، راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)، دوره 2, شماره 1; از صفحه 19 تا صفحه 23.
داورپناه محمدرضا.1386. چالش های علم سنجی در حوزه علوم انسانی در مقایسه با سایر حوزه های علم، مطالعات تربیتی و روان شناسی، دوره 8, شماره 2 از صفحه 125 تا صفحه 146.
فاضلی نعمت اله. (1395). چیستی، چرایی و چگونگی کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی، در کتاب درآمدی بر کاربردی سازی علوم انسانی در ایران، (تدوین زهرا حیاتی) تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1-19
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1395). دانشگاه کارآفرین؛ ضرورت، ویژگی‌ها و الزامات، دسترسی در سایت http://rc.majlis.ir/fa/news/show/867059 تاریخ دسترسی 8/7/1395 ساعت 10:45
نیستانی، محمدرضا.1395. ما در باران خواهیم ماند، نقد حال اصحاب دانش. انتشارات. یارمانا
 
Academy of Science, South Africa (2011). Consensus Study on the State of the Humanities in South Africa: Status, Prospects and Strategies
Ager, A., & Ager, J. (2015). The place of faith in humanitarian engagement with displaced communities. In Faith, Secularism, and Humanitarian Engagement: Finding the Place of Religion in the Support of Displaced Communities (pp. 31-54). New York: Palgrave, Macmillan.
Agrawal, S., & Gugnani, R. (2014). Creating successful business model: Lessons for social entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 18(5-6), 438-445. doi:10.1504/IJEIM.2014.064720
Akerlind, G. S., & Kayrooz, C. (2003). Understanding academic freedom: The views of social scientists. Higher Education Research and Development, 22(3), 327–344.
Bygrave, W.D. & Hofer, c.w. (1991). ‘Theorizing about entrepreneurship’ Entrepreneurship theory and practice, 16(2), 13-22.
Colaizzi, P. F. (1978) Psychological research as the phenomenologist views it. In R. Vaile & M. King (Eds.) Existential phenomenological alternatives for psychology pp. 48–71) New York: Oxford University Press.
Creswell, w. John, (2007), “Qualitative Inquiry and research design; choosing Among Five approaches”, (second Edition).thousands oaks, ca, Sage Publications.
Etzkowitz, H. (2015). Making a humanities town: knowledge-infused clusters, civic entrepreneurship and civil society in local innovation systems Triple Helix, 2:1
Gartner, W.B. (2001), “Is there an elephant in entrepreneurship? Blind assumptions in theory development”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 25 No. 4, pp. 27-39.
Golsby-Smith, T. (2011) ‘Want Innovative Thinking? Hire from the Humanities’, Harvard Business Review blog, March 31.
Harman, G. (2005). Australian social scientists and transition to a more commercial university environment. Higher Education Research & Development, 24(1), 79–94.
Hindle, k. (2004), ‘choosing Qualitative methods for entrepreneurial research: A canonical development approach’. Entrepreneurship theory and practice, 575-607.
Holloway, I. (1997). Basic Concepts for Qualitative Research. London: Blackwell Science. Patton, MQ. (1999). "Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis." HSR: Health Services Research. 34 (5) Part II. pp. 1189-1208.
Hockerts, K. (2015). How hybrid organizations turn antagonistic assets into complementarities. California Management Review, 57(3), 83-106. doi:10.1525/cmr.2015.57.3.83
Irish Research Council (2010). Playing to Our Strengths: The Role of the Arts, Humanities and Social Sciences and Implications for Public Policy.
Kusa, R. (2016). Internationalization of the entrepreneurial activity of social purpose organizations. International Journal of Management and Economics, 52(1), 77-93. doi:10.1515/ijme-2016-0028
Kwitonda, J. C. (2015). Development aid and disease discourse on display: the mutating techniques of neoliberalism. Journal of Critical Discourse Studies, 14(1), 23-38. doi:10.1080/17405904.2016.1174139
Morse, J. M. (2005).What is qualitative research? Qualitative Health Research, Thousand Oaks: Sep.15, 7.
Moustakas, C. E. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Newbigin, J. (n.d.). New and changing dynamics: What is the creative economy? Retrieved from https://creativeconomy.britishcouncil.org/guide/what-creative-economy/
Nussbaum, M. C. (2010) Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press
Pilegaard Morten, Moroz Peter W., and Neergaard Helle.2010. An Auto-Ethnographic Perspective on Academic Entrepreneurship: Implications for Research in the Social Sciences and Humanities.
United Nations Conference on Trade and Development. (2015). Creative economy outlook and country profiles: Trends in international trade in creative industries. Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf
Teixeira, A.A.C. & Forte, R.P.2015. Prior education and entrepreneurial intentions: the differential impact of a wide range of fields of study, Review of Managerial Science. pp 1–42
Vázquez-Burgete José Luis, Lanero Ana, Giedre Raisiene Agota García, María Purificación.2012. ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: ARE STUDENTS QUALIFIED TO START A BUSINESS? Business: Theory and Practice 2012 13(1): 27–35 doi:10.3846/btp.2012.03