جامعه پژوهی فرهنگی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

10.30465/scs.2021.35214.2379

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدل علمی مناسب جهت ارتقای آن است. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه‌ای، از نظرنوع داده‌ها آمیخته اکتشافی متوالی، در بخش کیفی به روش داده بنیادو بخش کمی به روش توصیفی از نوع پیمایشی است.در جامعه آماری بخش کیفی تعدادی از خبرگان آموزش و پرورش ودر بخش کمی مدیران مناطق 19گانه و آموزشی شهر تهران که 1096 نفر بودندقرارداشتند. نمونه های بخش کیفی 12 نفر به روش گلوله‌برفی ودر بخش کمی 285 نفر به روش خوشه‌ای، طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی با ضریب 881/0 تایید شد. داده‌ها توصیفی، استنباطی مورد تجزیه، تحلیل قرار گرفتند. از 79 شاخص موجود 6 عامل اصلی و 13 مولفه شناسایی شدکه عامل هویت اجتماعی دربرگیرنده مولفه‌های خانوادگی، فردی و فرهنگی، عامل مشارکت اجتماعی دربرگیرنده مولفه-های فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، عامل شبکه‌های اجتماعی دربرگیرنده مولفه‌های روابط و مناسبات اجتماعی، عامل آسیب‌های اجتماعی دربرگیرنده مولفه‌های هنجارها و بی‌اعتمادی اجتماعی،عامل آگاهی اجتماعی دربرگیرنده مولفه-های دانش اجتماعی وتوسعه ارزش‌های اجتماعی، عامل مسئولیت اجتماعی در برگیرنده مولفه‌های انسجام و اعتماد اجتماعی می باشد. نتایج نشان داد که مدل ،ساختاری مناسب دارد و از برازش برخورداراست .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the components of social capital in education in order to provide a model to promote it

نویسندگان [English]

  • Nahid Semnani 1
  • Fariba Hanifi 2
  • Asghar Sharifi 2

1 PhD student in Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Islamic Azad University, Roodehen Branch

2 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Islamic Azad University, Roodehen Branch

چکیده [English]

The aim of this study is to identify the factors affecting the components of social capital in education in order to provide a suitable scientific model for its promotion. Research method in terms of developmental purpose, in terms of consecutive exploratory mixed data, in the qualitative part by the data method, the quantitative part by descriptive survey method, the statistical population of the qualitative part by a number of education experts, the quantitative part by district managers There were 1,096 students in Tehran. The qualitative part of the sample was 12 people by snowball method, the quantitative part was 285 people by cluster method, relative classes. The research instrument was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed by a coefficient of 0.881. Descriptive and inferential data were analyzed. Out of 79 available indicators, 6 main factors were identified, 13 components, including social identity with family, individual and cultural components, social participation with components of social and political activities, social networks with components of relationships and relationships. Social, social harms have components of social norms and distrust, social consciousness has components of social knowledge and development of social values, social responsibility has components of social cohesion and trust. The paradigm model of improving social capital consists of the above factors and components and the fit of the model is at the previous level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Education
  • Mode
  • factors
  • Staff
منابع
ایمانی، عبدالمجید؛ صالح نیا، منیره؛ محمدی، فاطمه. (1396) "بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری اعتماد عمومی (مورد مطالعه: ادارات کل استان خراسان جنوبی) ،" فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، دوره5، شماره 17 بهار 96، 112-133
بیات، بهرام؛ کامکار، مهدی؛ عنایتی، لطفعلی.(1396) "راهبردهای نقش سرمایه اجتماعی در تحکیم امنیت اجتماعی"، فصلنامه امنیت ملی، دوره7،شماره25، 149-176
دیهیم پور، مهدی، میانداری، کمال(1396) "بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعه سرمایه اجتماعی"،مدیریت سرمایه اجتماعی،دوره4،شماره2،  تابستان96، 207-283
رهامی،روح الله،(1396) "امنیت انسانی و سرمایه اجتماعی(شاخص های پیوند دهنده) "،مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره4،شماره2،تابستان96، 243-221
رضایی ، روح اله؛ شعبانعلی فمی، حسین؛ صلاحی مقدم، نفیسه (1394) " بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز". فصلنامه علوم تروج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 11، شماره121،2-133.
عبدالشاه، محمد (1396) " رهبری اخلاقی و تاثیر آن بر سرمایه اجتماعی در سازمان های خدماتی دولتی ، مورد مطالعه سازمان ثبت اسناد و املاک تهران"، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره2، شماره245،2-264.
فیروزبخت، مژگان و تیرگر، آرام.(1396) " سرمایه اجتماعی محل کار و سلامت عمومی" مجله آرگونومی، دوره5، شماره18،1-25.
محمدی،نعیما،ابراهیمی،مریم(1394) " بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی کارمندان اداره آموزش و پرورش شهر کرمان"، مدیریت سرمایه اجتماعی،دوره 2،شماره4،زمستان547،96-564.
ناظم ،فتاح؛ صادقی،ام البنین،(1394) "ارائه الگوی ساختاری بهره وری براساس سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در آموزش و پرورش"، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره22، تابستان147،94-164.
حسن زاده ثمرین ،قلی زاده،تورج(1393) " بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی".مجله مدیریت سرمایه اجتماعی،دوره1،شماره1،پاییز101،93-118.
خدادادکاشی، شعله.، گودرزی، محمود. (1393) " بررسی ابعاد و مدل سرمایه اجتماعی در سازمانهای ورزشی". مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش، سال اول، شماره 4، زمستان 93، 11-23.
گیوریان،حسن،دیندار فرکوش،فیروز،(1390) "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اثر بخشی معلمان،"فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،سال 5،شماره3،پاییز137،90-145 .
سرگزی،حسینعلی،خوش فر،غلامرضا،کریمف،موسی (1390) "تاثیر سرمایه اجتماعی  در فرهنگسازمانی در مراگز آموزش عالی دولتی و غیردولتی ایران (مورداستان گلستان) "فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی،پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال دوم،شماره1،تابستان 1390، 51-78
 
Alvarez EC.2017.Family social capital and health - a systematic review and redirection.Facultat de Ciències de la SalutBlanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain
Bourdieu, P. (2001). The forms of capital". In J.G. Richardson (Ed), Handbook of theory and research for the sociology of peducation (pp. 241- 258). New York: Greenwood Press
Cloeman, J. S. (2008). Social capital in the creation of Human Capital AJS, vol 94, supplement.
Lee J.; (2008).“ Path toward democracy in south korea, social capital and democracy embedded in the citizens”; Asian Survey, Vol. 48, No. 4, 2008,.
Ellinger, A., Findley Musgrove, C., Ellinger, A., Bachrach, D., Elmadağ Baş, A., and Wang, Y. (2013). Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance. Journal of Business Research, 66 (8), 1124-1133
Elena Carrillo -Alvareza,, Ester Villalonga-Olivesb,d, Jordi Riera-Romanic, Ichiro
Kawachid(2019).Development and validation of a questionnaire to measure family social Capital.
journal homepage: www.elsevier.com/locate/ssmph. Contents lists available at ScienceDirect
EzioMicell &Alessia Mangialardo.)2016(. social capital and public policies for commons:bottom up processes in public real estate property valorization. University of Padua, university IUAV of Venice.
Fokoyama F ;(2015) Trust : The social virtues & the creation of prosperity ; New York :Free Press, 1995.
Goldberg, V.P. (1980)."Relational exchange: economics and complex contracts". American behavioral scientist, 23 (3), 337- 352.
Karhinaa,b, M. Erikssonc, M. Ghazinourd, N. Nga,(2019). What determines gender inequalities in social capital

McPherson KE.2013. The association between family and community social capital and health risk behaviours in young people: an integrative review. Institute for Applied Health Research.

Nahapiet J., Ghoshal S.;(2017) “Social capital, intellectual capital & the organizational advantage”; Academy of Management Review ,Vol. 23, No. 2, 1998.
Olamide Oluwabusola Akintimehin , Anthony Abiodun Eniola , Oluwatobi Joseph Alabi ,Damilola Felix Eluyela , Wisdom Okere , Emmanuel Ozordi. (2019). Social capital and its effect on business performance in the Nigeria informal sector. . journal homepage: www.heliyon.com
Ofori, D., and Sackey, J. (2010). Assessing social capital for organizational performance: Initial exploratory insights from Ghana. Journal Organizations and Markets in Emerging Economies, 1 (2), 71- 91.
Parsamehr, M. Eskandari fard, A. (2013). Social trust and its relationship with social participation in the study: Yazd, Social Science Quarterly, 62, 285-253. (In Persian)
Putnam, R. D. (2016). Bowling Alone: the collapse and revival of American community, New York, London, Simon & Schuster.
Rezaee,A.shafizade,R.shogi,B.(2012).study the relationship between social capital and organizational Entrepreneurship . Entrepreneurship and Knowledged based business Administration Conference.(in Persian)
Sayyadi Golam Ali(2010).Study of Realationship between Social capital and organizational case study of Tehran university experts.M.A thesis, Tehran university. (In Persian).