تحلیل تماتیک شیوه‌‌های مصرف آثار نقاشی (مطالعه موردی، شهر شیراز، سال 1399)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مصرف کالاهای مختلف حاوی کارکردها و معانی مختلفی برای هر فرد خاص در هر جامعه‌‌ی خاص می‌‌باشد. تجارب مصرفی در حیطه آثار هنری نیز به مصرف کنندگان معانی مختلفی را ارائه می‌‌دهد و به آن‌‌ها در ساخت هویت خویش کمک می‌‌کند. در مقاله حاضر نیز شیوه‌‌های مصرف آثار هنری (نقاشی) مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک گردآوری داده‌‌ها مصاحبه‌‌ی عمیق بوده است و مشارکت‌‌کنندگان براساس روش نمونه‌‌گیری نظری انتخاب و یافته‌‌ها از طریق تحلیل تماتیک تحلیل شده‌‌اند. برای کفایت نمونه نیز از معیار اشباع تماتیک استفاده گردیده است که در نهایت تعداد 16 نفر در این پژوهش شرکت کرده‌‌اند. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که در مصرف آثار نقاشی علاوه‌‌بر ارزش‌‌های زیبایی‌‌شناختی و اقتصادی، ارزش هویتی نیز توسط افراد مورد توجه قرار گرفته است. در واقع آزادی مصرف سبب آزادی انتخاب هویت شخصی و پذیرش یک تصویر و قریحه‌‌ی مطابق با ترجیحات شخصی گشته که به واسطه‌‌ی مصرف و نمایش ابژه‌‌هایی معین که دلالتی فرهنگی دارند شکل می‌‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of consumption patterns of paintings (Case study: Shiraz, 1399)

نویسندگان [English]

  • Fariba gharavi 1
  • rasool yusefi 2
  • Majidreza Moghanipour 3
1 Assistant Professor, Department of Art. School Of Art And Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Master of Arts, Department of Art. School Of Art And Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Art. School Of Art And Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Consumption of different goods has different functions and meanings for each particular person in each particular society. Consumers’ experiences in the field of works of art also offer different meanings to consumers and help them to construct their own identity. In this paper, the methods of using works of art (paintings) have been studied. The data collection technique was in-depth interview and the participants were selected based on theoretical sampling method and the findings were analyzed through thematic analysis. For the adequacy of the sample, the thematic saturation criterion was used, which finally 16 people participated in this study. Findings indicate that in the use of paintings in addition to aesthetic and economic values, identity value has also been considered by individuals. In fact, freedom of consumption has led to the freedom to choose a personal identity and to accept an image and talent in accordance with personal preferences, which is formed by the consumption and display of certain objects that have cultural significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • Consumption of paintings
  • Cultural consumption
  • Grounded theory
  • Personal identity
منابع
استراوس، اَنسِلم و کربین، جولیت (1393). مبانی پژوهش کیفی (فنون و مراحل تولید نظریه‌‌ی زمینه‌‌ای)، ترجمه: ابراهیم افشار، نشر نی، تهران، ایران.
استوری، جان(1396). مطالعات فرهنگی درباره‌‌ی فرهنگ عامه، ترجمه: دکتر حسین پاینده، نشر آگه، تهران، ایران.
استیلرمن، جوئل (1396) جامعه‌‌شناسی مصرف، مترجمان: کامبیز حیدرزاده و مرجان مهیمنی، مؤسسه کتاب مهربان نشر، تهران، ایران
باکاک، رابرت(1398). مصرف، انتشارات شیرازه کتاب ما، تهران، ایران.
پاترسون، مارک (1398). مصرف و زندگی روزمره. ترجمه: جمال محمدی، نرگس ایمانی مرنی، نشر نی، تهران، ایران.
گیدنز، آنتونی(1383). تجدّد و تشخّص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه: ناصر موفقیان، نشر نی، تهران، ایران.
کاریگان، پیتر. (1397). جامعه‌‌شناسی مصرف، مترجم: سعید صدرالاشرافی، نشر گل آذین، تهران، ایران.
گرونو، یوکا (1392). جامعه‌‌شناسی سلیقه، ترجمه: مسعود کیانپور، نشر مرکز، تهران، ایران.
فاضلی، محمد(1382). مصرف و سبک زندگی، انتشارات صبح صادق، تهران، ایران.
فاضلی، محمد(1384). جامعه‌‌شناسی مصرف موسیقی، نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 4، ص: 27-54.
راودراد، اعظم و شایگان، خشایار(1391). ویژگی‌‌های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم‌‌پسند در ایران، دوفصلنامه جامعه‌‌شناسی هنر و ادبیات، سال چهارم، شماره 2، ص: 39-64.
رحمتی، محمدمهدی و مرادخانی، همایون و سلطانی گرد فرامرزی، مهدی و مرادی، سجاد (1391). هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی؛ مطالعة مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران. مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق)، ص: 111-85.
رحمتی، محمدمهدی و مرادی، سجاد(1389). توزیع اجتماعی الگوی مصرف (بررسی سلیقه‌‌های هنری در شهر تهران)، دوفصلنامه جامعه‌‌شناسی هنر و ادبیات، سال دوم، شماره اول، ص: 5-32
لیت، کالین (1382). تجربه‌‌ی زیبایی شناختی، مترجم: فرزانه علیا، فصلنامه خیال (فرهنگستان هنر)، شماره 7، پائیز 1382، ص: 49-34.
شریعتی، سارا (1386). جامعه‌‌شناسی بی‌‌هنرها (تحلیلی بر جامعه‌‌شناسی دریافت هنری). پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 86.
بِنِت، اندی(1393). فرهنگ و زندگیِ روزمره، ترجمه: لیلا جوافشانی، حسن چاوشیان، نشر اختران، تهران، ایران.
هاسپرز، جان و اسکراتن، راجر(1379). فلسفه‌‌ی هنر و زیبایی‌‌شناسی، ترجمه: یعقوب آژند، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ایران.
احمدی، بابک (1393). حقیقت و زیبایی، نشر مرکز، تهران، ایران.
رامین، علی (1390). نظریه‌‌های فلسفی و جامعه‌‌شناختی در هنر، نشر نی، تهران، ایران.
نیازی، محسن و افرا، هادی. (1397). بازسازی معنایی هویت شخصی پست‌‌مدرن (مورد مطالعه: جوانان شهر بجنورد)، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، ص:69-31.
رفیعی‌جیردهی، علی و حبیب‌زاده خطبه‌سرا، رامین (1391). بررسی عوامل مؤثر بر هویت جمعی (محلی، ملی و جهانی) شهروندان گیلک. مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، دوره 2، شماره 1، ص: 129-100.
Bihagen, E., & Katz-Gerro, T. (2000). Culture consumption in Sweden: The stability of gender differences. Poetics, 27(5-6), 327-349.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. PLoS One, 15(5), e0232076.
Katz-Gerro, T. (2002). Highbrow cultural consumption and class distinction in Italy, Israel, West Germany, Sweden, and the United States. Social forces, 81(1), 207-229.
 Dimaggio, P., & Useem, M. (1978). Social Class and Arts Consumption: The Origins and Consequences of Class Differences in Expo Exposure. Theory and Society, (5,141-161).
Katz-Gerro, T., & Sullivan, O. (2010). Voracious cultural consumption: The intertwining of gender and social status. Time & Society, 19(2), 193-219.
Virtanen, T. (2005, July). Dimensions of Taste for Cultural Consumption–A Cross-cultural Study on Young Europeans. In Proceedings of the 8th AIMAC Conference (pp. 3-6).
Warde, A. (1992). Notes on the relationship between production and consumption. In Consumption and class (pp. 15-31). Palgrave Macmillan, London.