سازمان‌های مردم نهاد و توانمندسازی اجتماعی – فرهنگی جوانان شهر تهران در توسعه اجتماعی پایدار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن کارشناس خبره برنامه ریزی و بودجه ریزی- سازمان برنامه و بودجه

2 دانشیار، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

چکیده

سازمان‌های مردم نهاد در زمان‌ها و مکان‌ها و تحت شرایط گوناگون بر بسیاری از امور به ویژه توانمندسازی جامعه تاثیر می‌گذارند و توجه به نقش و جایگاه آنها می‌تواند در زمینه‌ی توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای مهم قلمداد گردد. از این رو، پژوهش فوق با هدف شناسایی و تعیین جایگاه "سمن­ها" در توانمندسازی اجتماعی – فرهنگی جوانان شهر تهران در سال 1399 انجام پذیرفت. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی زمینه بنیاد است. در ابتدا با انجام مصاحبه‌های باز نیمه ساخت‌دار به بررسی اهداف پژوهش پرداخته شد و مقوله‌ها و مفهوم‌های پژوهش از طریق کدگذاری‌های باز، محوری و گزینشی مشخص گردید و سپس بر اساس مفاهیم و مقوله‌ها پرسشنامه‌ای طراحی و بر روی 400 نفر اجرا گردید. داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌های پژوهش توسط آزمون کیرز-میر- اوکلین مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که مفهوم نقش "سمن­ها" دارای سه شاخص، آموزش و کسب مهارت، حمایت مادی و معنوی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مفهوم توانمندسازی اجتماعی دارای دو شاخص، توانمندسازی تحصیلی و مهارتی و توانمندسازی رفتارها و تعاملات اجتماعی و مفهوم توانمندسازی فرهنگی دارای دو شاخص توانمندسازی دورن فردی و برون فردی بود. بعد از مشخص شدن مدل مفهومی پژوهش بر اساس یافته‌های کیفی، با آزمون‌های‌ آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سازمان‌های مردم نهاد بر توانمندسازی اجتماعی تاثیرگذار هستند و از بین فعالیت‌های تعریف شده برای سازمان‌های مردم نهاد تنها فعالیت پیشگیری از آسیب اجتماعی بر توانمندسازی فرهنگی تاثیرگذار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-Governmental Organizations and Socio-Cultural Empowerment of Tehran Youth in Sustainable Social Development

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Yousefi 1
  • Khalil Mirzaei 2
1 PhD student of Islamic Azad University, Roudehen Branch- plan and budget organization
2 Department of Sociology, Islamic Azad University, Rodehen Branch Rodehen, Iran
چکیده [English]

NGOs affect many things, especially the empowerment of society at any time and place and under different conditions, and attention to their role and position can be considered important in the development and progress of any society.

Therefore, this study was conducted with the aim of identifying and determining the position of NGOs in socio-cultural empowerment of youth in Tehran.
The present research has been done by grounded theory method. At first, the data were gathered through the semi-structured open interview, and the categories and concepts of the research were identified through open, axial and selective coding, and then a questionnaire was designed based on the concepts and categories and performed on 400 people as a sample. Then the obtained data were analyzed by the Kiers-Mir - Oaklyn test and the results showed that the concept of the role of NGOs has three indicators of education and skills acquisition, material and spiritual support and prevention of social harm has two inductors of education and skill; concept of the social empowerment has two indicators of academic and skill empowerment; and empowerment of behaviors and social interactions and the concept of cultural empowerment has two indicators of internal and external empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-governmental organizations
  • Social Empowerment
  • Cultural Empowerment
  • Youth
  • Sustainable Social Development
  • منابع

اشتریان، کیومرث (1388). توانمندسازی فرهنگی اجتماع محور (طرحی برای خانه‌های فرهنگ دانشجویی). تهران: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.

افضلی، رسول، ایرانخواه، احمد و مومنی، حسن (1397). بررسی نقش سمن‌های در پیشگیری از آسیب‌های اجماعی، مورد مطالعه: شهر تهران، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 1، ص 569-692.

آسیابانی، فرید؛ آسیابانی، مصطفی (1398). اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی اجتماعی بر کاهش رفتارهای پرخطر و افزایش عزت نفس در نوجوانان در معرض خطر، آفاق علوم انسانی، شماره 30، ص 85-100.

الوانی، سید مهدی (1381). سازمانهای غیر دولتی و توسعه، نشریه مدیریت و توسعه، شماره 14 

جزینی، علیرضا، تقوی، منصور، مالداری (1395). نحوه بهبود عملکرد سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر، مطالعات امنیت اجتماعی، دوره 7، شماره 48، ص 56-27.

حسینی، ماه صنم، زارعی، مرضیه، نجاتی، عمادی، فضل اله (1398). نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر، مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، شماره20، ص 280-289.

رستمی، ولی (1389). نقش سازمان‌های مردم نهاد جوانان در پیشگیری از بزهکاری جوانان، همایش بین المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی،

عباسی، سعید، ابطحی، حسین (1386). توانمندسازی کارکنان. تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

فتاحیان فر، ب. (1395). توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی. تهران: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان.

قلی پور، آ.، رحیمیان، ا. (1388). رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، فصلنامه

محمدی، علی (1396). پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و بهره مندی از ظرفیت سازمان های مردمی، پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، دوره 2، شماره 11.

میرقاسمی، مریم، نصیری، الهه سادات (1396). راه‌های توانمندسازی مدارس جهت مقابله با آسیب‌های روانی دانش‌آموزان، کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب شناسی روانی و تربیت.

نصیری، فاطمه (1396). کاهش آسیب‌های ناشی از رفتارهای پر خطر در نوجوانان و نوجوانان، نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش‌های نوین در روانشناختی.

یزدی، مصطفی (1396) نقش سازمان‌های بین‌المللی مردم‌نهاد در توسعه کمک‌های بشردوستانه. تهران: آرویج ایرانیان.

 

 

Adolfsson ET, Smide B, Gregeby E, Fernstrom L, Wikblad K. Implementing empowerment group education in diabetes. Patient Educ Couns. 2004; 53(3):319-24.

Bomar PJ. Promoting health in families: applying family research and theory to nursing practice. 3rd ed. Philadelphia: Sunders; 2004.

Borges, C. M., Campos, C. V., Vargas, A. D., Ferreira, E. F., Kawachi, I. (2010). Social capital and self-rated health among adolescents in Brazil: an exploratory study, BMC Research Notes, V3.

Ellis, C. M., Chaffin, J. (2015). Evaluations of outcomes for children and youth from NGO-supported microeconomic interventions: a research synthesis, Enterprise development & microfinance,  26(2). 104-121

Friedmann, J (1992). Empowerment: "The Politics of Alternative Development". Blackwell Publishers: Cambridge, Massachusetts.

Funnell MM, Anderson RM. Empowerment and self-management of diabetes. Clinical Diabetes. 2004; 22(3): 123-7.

Gutierrez, L. , Parsons, R. J. ,& Cox, E. O. (1998). Empowerment social work practice: A source book. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Kyem, P.A.K., ( 2004). Power, Participation, and Inflexible Institutions: An Examination of the Challenges to Community Empowerment in Participatory GIS Applications. Cartographica, 38(3&4): pp.5-17.

Moemeka, A.A., (2000). Development, Social Change, and Development Communication: Background and Conceptual Discussion, In Development Communication in Action: Building Understanding and Creating Participation GIS Workshop, Orono, ME, 10-13 July

Morton, M. H., Montgomery, P. (2011). Youth Empowerment Programs for Improving Adolescents’ Self-Efficacy and Self-Esteem: A Systematic Review, Research on Social Work Practice, 23(1) 22-23.

Rifkin, J. 1996. After Work: A Blueprint for Social Harmony in a World without Jobs. Utne Reader, May-June, 52-62.

Rocha, E (1997). "A Ladder of Empowerment". Journal of Planning Education and Research. Vol. 17: 31-44.

Rowlands, J (1997). "Questioning Empowerment: Working With Women in Honduras". Oxford: Oxfam.

Seddon, D (1994). Book Review, Empowerment: "The Politics of alternative development. International Jornal of Urban and Regional Research". Vol. 18 (summer): 529-532.

Speer WP, Jackson CB, Peterson NA. The Relationship between social cohesion and empowerment: Support and new implications for theory. Heath Educ Behav 2001; 28(6):716-33.

U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)., (1999). Creating Employment and Entrepreneurship Opportunities for Youth. Neighborhood Networks Information Center, JUNE.

Wilson, P.A., (1996). Empowerment: Community Economice Development from the Inside Out. Urban Studies, 33:pp 617-631

World Health Organization statistics 1993. (1994). Geneva, Switzerland: World Health Organization.

Yuval-Davies, N (1994). "Women, Ethnicity and Empowerment. Feminism and Psychology". Vol 4(1): 169-177.