واکاوی دلایل رواج کنشهای ریاکارانه در جامعه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه ایلام. ایلام، ایران.

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام.

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی دلایل رواج کنشهای ریاکارانه در جامعه است و قصد دارد تا با استفاده از پارادایم روش‌شناختی ‏مطالعات کیفی و با بهره‌گیری از استراتژی استفهامی در قالب روش تحقیق نظریه‌ی زمینه‌ای، تحلیلی جامعه‌شناسانه از آن ارائه دهد. جامعه ‏آماری تحقیق، ترکیبی از متخصصان امور فرهنگی و دینی، استادان دانشگاه، فعالان فرهنگی - اجتماعی و اصطلاحاً مطلعین کلیدی دارای اطلاعات ‏کافی در مورد پدیده‌ی مورد مطالعه و دارای شناخت کافی از جامعه‌ی مورد پژوهش در استان ایلام هستند که با استفاده از ترکیبی از روشهای نمونه‌گیری هدفمند ‏و نمونه‌گیری نظری، نمونه‌ای انتخاب شده و با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه‌ساخت‌یافته تا رسیدن به اشباع نظری نمونه‌گیری ادامه یافته‌است. ‏بر اساس استراتژی پژوهش با استفاده از شیوه‌های کدگذاری باز، محوری و گزینشی از تعداد 527 عبارت معنایی مستخرج از ‏مصاحبه‌ها، تعداد 185 مفهوم، 85 زیر مقوله و 33 مقوله‌ی اصلی استخراج گردیده است. نتایج حاکی از وجود انواعی از کنشهای ‏ریاکارانه در جامعه‌ی مورد مطالعه است و مقولات محوری تحقیق در یک مدل پارادایمی نشان داده شده‌است که حاکی از ساختاری‌شدن ‏پدیده‌ی ریاکاری است. بر اساس مقوله‌ی هسته و نظریه‌ی تحقیق، ریاکاری محصول واکنش افراد به استانداردهای چندگانه در جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the reasons for the prevalence of hypocritical actions in society

نویسندگان [English]

  • ali feizolahi 1
  • khalil kamarbeigi 2
1 Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Ilam University. Ilam, Iran.
2 Master of Sociology, Management and Planning Organization of Ilam Province.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the reasons for the prevalence of hypocritical actions in ‎Ilam province and intends to use methodological paradigm of qualitative studies and using of ‎abductive reasoning strategy in the form of research method of grounded theory to provide a ‎sociological analytical. The statistical population of the study is a combination of cultural and ‎religious experts, university professors, socio-cultural activists and so-called key informants ‎who have sufficient information about the phenomenon under study and have sufficient ‎knowledge of the research community using a combination of methods. using of Purposive ‎sampling and theoretical sampling for selected sample was continued using semi-structured ‎interviews until the theoretical saturation was reached. Based on the research strategy, using ‎coding methods in three stages of open, axial and selective coding, 527 semantic phrases ‎extracted from interviews, 185 concepts, 85 subcategories and 3‎‏3‏‎ main categories have been ‎extracted. The results indicate the existence of hypocritical actions ‎ and the axial categories of research are shown in a paradigm model ‎that indicates the structuralization of the phenomenon of hypocrisy. According to the core ‎category and the theory of research, hypocrisy is the product of people's reaction to multiple ‎standards in society. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypocrisy
  • Hypocritical Actions
  • Structuring
  • Multiple Standards
  • grounded Theory&lrm
فهرست منابع
الف) فارسی
آقامحسنی، وحید (۱۳۹۴). جامعه‌شناسی فرهنگی ریا. دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه، تهران،  https://civilica.com/doc/439771
اشگرف، رضا و امیری، علی‌نقی (1397). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ریاکارانه در شرکتهای دولتی ایران و ارائه راهکارهای مبتنی بر متون اسلامی: موردکاوی شرکت پالایش گاز پارسیان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 16(2)، 325-305.
بوسلیکی، حسن (۱۳۹۸). معرفی و نقد کتاب: پشت پرده ریاکاری. مجله اخلاق، 9 (34)، 153-125.
بی‌من، ویلیام (1386). زبان، منزلت و قدرت در ایران. ترجمه رضا مقدم کیا، تهران، نشر نی، چاپ دوم.
پولاک، یاکوب ادوارد (1368). ایران و ایرانیان. ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، تهران، انتشارات خوارزمی.
ترنر، جاناتان اچ. (1397). اصول نظری جامعه‌شناسی. ترجمه عادل ابراهیمی لویه، سلیمان میرزایی راجعونی و نازیلا عابدیان شهرکی، تهران، نشر لویه. 
جمال‌زاده، سید محمد علی(1343). خلقیات ما ایرانیان. تهران، مجله مسائل ایران، شماره چهارم.
جوادی‌یگانه، محمدرضا (1387). رویکرد جامعه‌شناسانه نظریه انتخاب عقلانی. راهبرد فرهنگ، (۱)3، 64-33.
ذکایی، محمدسعید (۱۳۸۱). نظریه و روش در تحقیقات کیفی. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 9 (۱۷)، 69- 41.
زرهانی، سیداحمد (۱۳۸۴). چالشهای امروز جامعه ما. سیری در آفات انقلاب اسلامی ایران، تهران، دانش و اندیشه معاصر.
طالبان، محمدرضا (1389). پیمایش ملی سنجش دینداری ایرانیان. تهران، جهاد دانشگاهی، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران.
غفاری‌فرد، عباسقلی (1392). تاریخ پژوهی در آسیب‌شناسی اخلاقی ایرانی‌ها. تهران، دات.
فراستخواه، مقصود (1395). ما ایرانیان؛ زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی. تهران، نشر نی، ویراست دوم.
کتبی، مرتضی (1377). جایگاه دروغ و الگوهای رفتاری آن در روابط اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، 12، 156-137.
کلمن، جیمز (۱۳۷۷). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.   
معیدفر، سعید و صفری، فاطمه (۱۳۹۶). تعارضات هنجاری منجر به ریاکاری در سینما. مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، 9 (۱)، 142- 121.
نراقی، حسن (1380). جامعه‌شناسی خودمانی. تهران، نشر اختران.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸1). پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان. موج اول، دفتر طرحهای ملی.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۸۲). پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان. موج دوم، دفتر طرحهای ملی.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1395). یافته‌های پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان. موج سوم (۱۳۹۴)، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دفتر طرحهای ملی.
وزارت کشور (1394). وضعیت مسائل و آسیبهای اجتماعی کشور. تهران، مرکز ملی رصد اجتماعی کشور.
هادوی‌نژاد، مصطفی و بهارلویی، الهه (1394). رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان. مجله مدیریت دولتی، (۷) ۲، ۴۱۲- 393.
ب) انگلیسی
Alawamleh, H. S. (2013). The Impact of the Administrative Hypocrisy on the Career Path from the Perspective of the Administrative Staff at Al-Balqa Applied University. International Journal of Business and Social Science, 4 (11), 120- 132. 
Battacherjee, A. (2012). Social Science Research: principles, methods, and practices. USF Tampa Bay Open Access Textbooks Collection.
Bar, S. (2004). Iran: cultural values, self images and negotiation behavior, Institue for Policy and Strategy. The Interdiciplinary Center Herzilia.
Cho, C. H., Laine, M., Roberts, R. W. & Rodrigue, M. (2015). Organized hypocrisy, organizational façades, and sustainability reporting. Accounting, Organizations and Society, 40, 78-94.  
Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson Education, Inc.
Dong, M., van Prooijen J. W. & van Lange, P. A. M. (2019). Self-enhancement in moral hypocrisy: Moral superiority and moral identity are about better appearances. PLoS ONE, 14(7), 1-17.
Effron, D. A., Markus, H. R., Jackman, L. M., Muramoto, Y. & Muluk. H. (2018). Hypocrisy and culture: failing to practice what you preach receives harsher interpersonal reactions in independent (vs. interdependent) cultures. Journal of Experimental Social Psychology, 76. 371-384.
Jauernig, J., Uhl, M. & Valentinov, V. (2021). The ethics of corporate hypocrisy: An experimental approach. Futures, 131(2021), 1-13.
KılıÇoğlu, G., KılıÇoğlu, D. Y. and Fletcher, L. H. (2020). Leading Turkish schools: A study of the causes and consequences of organisational hypocrisy. Educational Management Administration & Leadership, 48(4), 745-761.
Merton, R. K. (1968). Social theory and social structure. New York: The Free Press.
Messner, S.F. & Rosenfeld, R. (2004). Institutionalizing, criminological theory. In: Mc Cord, Joan (2004): Beyond Empiricism: Institutions and Intentions in the Study of Crime, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, MA.
Royce, E. (2015). Classical Social Theory and Modern Society. Rowman & ‎Littlefield. ‎
Runciman, David. (2008). Political hypocrisy: the mask of power, from Hobbes to Orwell and beyond. Princeton University Press.
Stolley, K. S. (2005). The Basics of Sociology. Greenwood Publishing Group, Inc.
Wareham, J. J. (2005). Strain, personality traits, and deviance among adolescents: ‎Moderating factors. Graduate Theses and Dissertations, University of South Florida‎.
Yaghi A. and Yaghi M. (2021). Evaluating Organizational Hypocrisy within Universities as Toxic Leadership Behavior. Public Integrity, 23, (4), 385 – 400.