جامعه پژوهی فرهنگی

سردبیر


سید جواد میری استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

مدیر مسئول


سید آیت الله میرزایی استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

مدیر اجرایی


سید مختار مومنی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه دین

اعضای هیات تحریریه بین المللی


STEPHEN P. TURNER University of South Florida

sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Seyed Farid Alatas member of staff at NUS

sociolgy

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه اوهایو

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Michael Naughton University of Bristol
Wills Memorial Building

sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Narayana Jayaram Formerly Professor of Research Methodology, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India

Political Sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Warren S Goldstein Center for Critical Ressearch on Religion: Newton, Massachusetts, US

sociology of Religion

اعضای هیات تحریریه


احمد کتابی استاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


باقر ساروخانی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله فاضلی استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انسانشناسی

  • nfazelihotmail.com
  • 88046891-3

اعضای هیات تحریریه


محمدجواد زاهدی مازندرانی استاد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


شمس السادات زاهدی استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


محمدجلال عباسی شوازی استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد سعید ذکائی استاد علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


حمید عباداللهی چنذانق دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


ناهید مؤیدحکمت دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


ژاسنت صلیبی دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

روانشناسی