نویسنده = فاطمه پرده‌دار
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 55-76

مجید الیاسی؛ فاطمه پرده‌دار؛ سوده ترشیزی؛ غلامرضا خوش‌فر؛ مجید دنکو