بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد پژوهش‌گری علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر

3 دانشجوی دکتری، پژوهش‌گر صدا و سیمای مرکز گلستان

4 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گلستان

5 کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

این پژوهش به ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناخت نقش برخی عوامل فردی و اجتماعی چون سن، جنسیت، شغل، سطح تحصیلات، مدت‌زمان گذران اوقات فراغت، و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان است. روش پژوهش پیمایشی است. جامعة آماری جوانان 18 تا 29 سالة شهر گرگان (96429 نفر) و نمونة آماری 400 نفر از جوانان است. برای انتخاب نمونه،‌ از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای استفاده شده و ابزار عمدة جمع‌آوری داده‌ها «پرسش‌نامة محقق‌ساخته» بوده است. توصیف و تبیین داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری متناسب با سطح سنجش متغیرها صورت گرفته است. یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میان جنسیت و مصرف کالاهای فرهنگی تفاوت است؛ به‌طوری که مردان بیش‌تر از زنان کالاهای فرهنگی مصرف می‌کنند. ‌هم‌چنین سطح تحصیلات، سن، مدت‌زمان گذران اوقات فراغت، و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با میزان مصرف کالاهای فرهنگی رابطة مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Factors Influencing the Consumption of Cultural Goods among the Youth

نویسندگان [English]

 • Majid Elyasi 1
 • Fatemeh Pardedar 2
 • Soudeh Torshizi 3
 • Gholamreza Khoshfar 4
 • Majid Denko 5
1 M.A. of Social Research, Shahid Beheshti University
2 M.A. of Research in Social Sciences at Azadshahr Islamic Azad University,
3 PhD Candidate
4 Assistant Professor at Golestan University
5 M.A. of Research in Social Sciences at Roodehen Islamic Azad University
چکیده [English]

The present study investigates the factors influencing the consumption of cultural goods among the young people. The main objective of this study was to identify the role the social and individual factors such as age, gender, occupation, education, leisure time and socio-economic status play in the consumption of cultural goods among young people. The study was conducted in the form of a survey in which 400 young people were randomly selected from a population of 96429 people ranging from 18 to 29 years old from Gorgan. Random cluster sampling was used in this study and main instrument of data collection was a researcher-made questionnaire. Data analysis was done through using the right statistical methods on the basis of measuring variables. Findings and results show that there are significant differences between gender and consumption of cultural goods. Furthermore the findings display that men consume more cultural goods than women. Moreover, there are significant differences between educational level, age, socio-economic status, leisure time and the consumption of cultural goods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumption
 • Cultural Goods
 • Leisure Time
 • socio-economic status
 • youth
 • Gorgan