جامعه پژوهی فرهنگی
زندگی در مناطق مرزی: مطالعه پدیدار‌شناختی مرزنشینان شهر نوسود

محمد سعید ذکایی؛ آرام نوری

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 105-128

چکیده
  مرزها به عنوان زمینه­­هایی برای کنش­های انسانی، زندگی روزمره مردمان مناطق مرزی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تجربیات ویژه­ای را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای مردمان ساکن در این مناطق رقم زده­اند. ادراک مفهوم مرز برای مردمان منطقه مرزی همراه با درگیری با چنین وضعیت­هایی است و با توجه به این نوع تجربیات ...  بیشتر