جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی نمود ارزش‌های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد

حسنعلی پورمند؛ محمدرضا بمانیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ سپیده صمدزاده

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 19-41

چکیده
  ارزش‎های اخلاقی از عوامل بسیار مهم در روند شکل‎گیری معماری ایران است و همواره در ماهیت ابنیة سنتی و روند شکل‎گیری آن‌ها مؤثر بوده است. پرسش‎هایی که در این پژوهش مطرح می‎شود عبارت‌ است از: الف) جایگاه ارزش‎های اخلاقی در معماری سنتی ایران کجاست؟ ب) توجه به ارزش‎های اخلاقی چه تأثیراتی را در معماری سنتی شهر کویری یزد بر جای ...  بیشتر