جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان نسبت به صاحبان مشاغل و اصناف کشور

مهدی سبحانی‌نژاد؛ جواد فعلی؛ محترم قبادی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 33-61

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان به صاحبان مشاغل و اصناف کشور پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و نمونه پژوهش شامل 4500 نفر از ساکنین 15 سال و بالاتر مراکز استان‌های کشور بوده که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و روائی و پایائی سنجی شده بوده ...  بیشتر