بررسی میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان نسبت به صاحبان مشاغل و اصناف کشور

نویسندگان

1 استاد‌یار دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

3 پژوهشگر و کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان به صاحبان مشاغل و اصناف کشور پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و نمونه پژوهش شامل 4500 نفر از ساکنین 15 سال و بالاتر مراکز استان‌های کشور بوده که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و روائی و پایائی سنجی شده بوده است و داده‌های حاصل به دو شیوة توصیفی و استنباطی تحلیل آماری شده‌اند.
نتایج حاصل مبین در حال گذر بودن جامعة ایرانی و تأخر فرهنگی جامعه است به طوری که ساخت‌های جدید در جامعه به‌وجود آمده و این ساخت‌ها با ساخت‌های قدیمی هماهنگی ندارند. در نتیجه کسانی که پایگاه‌ها را اشغال کرده‌اند، انتظارات جامعه را به خوبی برآورده ننموده و باعث عدم پیش‌بینی‌پذیری رفتار افراد می‌شوند که این امر خود به بی‌اعتمادی بیشتر جامعه منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Social Trust in Different Occupational Groups

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sobhani Nejade 1
  • Javad Feli 2
  • Mohtaram Qobadi 3
1 Assistant Professor at Tehran Shahed University
2 M.A. in Sociology at Shahed University
3 M.A. in Demography and Researcher at Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the social trust of Iranians in different occupational groups. The research method is descriptive survey and the research sample includes 4500 fifteen years old or older residents of the big cities of the provinces that have been selected by stratified sampling. The research tool is a questionnaire made by the researcher. Data have been statistically analyzed through descriptive and inferential methods.
Iran society is a developing society which has some cultural lags in it. The results can be understood with regard to this general background. The result shows that people who occupy positions in public sector especially in educational sector invite more trust than the ones in public sector especially the private business sector.