جامعه پژوهی فرهنگی
مقایسة هویت ملی و مذهبی در افراد معتاد به اینترنت و غیرمعتاد

سید‌سلمان علوی؛ فرشته جنتی‌فرد؛ محمد‌رضا مرآثی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 107-119

چکیده
  از آنجاکه عصر ارتباطات واژه ای مناسب برای دوران کنونی است ، وسایل ارتباط جمعی مخصوصاً اینترنت و انحرافات ناشی از آن (نظیر اعتیاد به اینترنت) می تواند بر ارزشها ، باورها و در مجموع بر هویت ما تاثیرگذاشته یا با آنها رابطه داشته باشد. همچنین، مجاورت طولانی با فضای مجازی می تواند به فرهنگ پذیری یک طرفه و تاثیرپذیری افراطی از هنجارها و ...  بیشتر