مقایسة هویت ملی و مذهبی در افراد معتاد به اینترنت و غیرمعتاد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشکدة مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات فن‌آوری و اطلاعات در علوم سلامت

2 کارشناس بهداشت، اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

از آنجاکه عصر ارتباطات واژه ای مناسب برای دوران کنونی است ، وسایل ارتباط جمعی مخصوصاً اینترنت و انحرافات ناشی از آن (نظیر اعتیاد به اینترنت) می تواند بر ارزشها ، باورها و در مجموع بر هویت ما تاثیرگذاشته یا با آنها رابطه داشته باشد. همچنین، مجاورت طولانی با فضای مجازی می تواند به فرهنگ پذیری یک طرفه و تاثیرپذیری افراطی از هنجارها و ارزشها انجامیده و تعلقات ملی و سنتی کاربران را تحت تاثیر قرار دهد.
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 250 نفر از کاربران دانشجوی دانشگاههای شهر اصفهان به مقایسة هویت ملی و مذهبی و خرده مقیاسهای این دو مقوله در افراد معتاد به اینترنت و غیر معتاد و همچنین به رابطة میان اعتیاد به اینترنت و هویت مذهبی و ملی و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SPSS پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده زیاد از اینترنت و محیط های مجازی و اعتیاد به آن می تواند با نقایصی در برخی جنبه های هویت ملی و مذهبی مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of National and Religious Identity in Internet Addicted and non-Addicted People

نویسندگان [English]

  • Salman Alavi 1
  • Fereshteh Janati Fard 2
  • Mohammadreza Meraei 3
1 M.A. in Psychology, Research Center of Information Technology in Health Sciences of the Faculty of Management and Medical Informatics of Isfahan Medical Sciences
2 B.A. in Health, Isfahan Educational Office
3 Assistant Professor of Medical Group at Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Our age is called the age of the communication which in a sense the modern communication tools influence our values, beliefs, and generally our identity or establish relations with them. One aspect of it is spending too much time in virtual space that can result in acculturation and extreme effects on norms and values, and affect the national and traditional identity of the users.
Based on the descriptive-analytical cross-sectional method, 250 users (Isfahan University students divided into addicted and non-addicted internet users) were compared on the basis of national, religious identity and the sub-criterions of these two types. The relation between addiction to internet and the religious and national identity was analyzed through SPSS.
The findings of the research show that, spending too much time in internet and virtual environments and addiction is related to some of the defections in some of the aspects of national and religious identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Addiction
  • National Identity
  • Religious Identity
  • Student
  • User