بررسی نقش خانواده، مدرسه، و گروه همالان در بزهکاری دانش‌آموزان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش خانواده، مدرسه، و همالان در بزهکاری دانش‌‌آموزان شهر مشهد بوده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل دانش‌آموزان دبیرستانی سال سوم دبیرستان‌های ناحیة 5 شهر مشهد در سال تحصیلی 139۱ -139۲ بوده‌ است که درمجموع 400 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شده‌اند. چهارچوب نظری تحقیق نیز مبتنی‌بر سه نظریة پیوند اجتماعی، یادگیری اجتماعی، و برچسب‌زنی است. بر اساس یافته‌های پژوهش، متغیر باور در میان دانش‌‌آموزان پسر بیشترین قدرت تبیین‌‌کنندگی بزهکاری را داشته است. در صورتی که در میان دانش‌‌آموزان دختر، پیوند افتراقی بیشترین قدرت تبیین‌‌کنندگی بزهکاری را داراست. این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که متغیر باور مهم‌ترین متغیری است که به طور معناداری قادر به تبیین و پیش‌‌بینی تغییرات بعد تخریب اموال، سرقت، تخلفات منزلتی، و مصرف مواد است. در مورد بعد خشونت نیز، متغیر پیوند افتراقی نسبت به سایر متغیرها از قدرت پیش‌‌بینی بیشتری برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Roles of Family, School, and Peer Group in Students Delinquency; a Study

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdinia 1
  • Simin Setareh 2
چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the role of family, school and in delinquency of students in Mashhad city. Hirschi's social bonding theory, Akers’ social learning theory and labeling theory build the theoretical framework of the study. Through this framework, hypotheses and research questions were formulated. The sample size consisted of 400 high schools students in District 5 of Mashhad city, in the academic year 1391-1392, which are selected using a multi-stage stratified random sampling proportional to size. The most important variable which significantly can explain and predict the changes for the destruction of property, state offences, theft, and substance abuse, is the variable of belief. Also the differential association has more power to predict violence than other variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students’ delinquency
  • family
  • Peer group
  • School