فرهنگ بهره‌وری کار: مطالعة عوامل مؤثر بر رضایت شغلی فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم اقتصادی

نویسنده

پژوهشگر و کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

چکیده

بهره‌وری و رضایت شغلی از عوامل مهمی هستند که باید در توسعة جامعة صنعتی مورد توجه دقیق قرار گیرند. زیرا، مطالعه و بررسی تاریخچة توسعه و تحولِ جوامع صنعتی نشان می‌دهد که نیروی ‌انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیلِ جوامع سنتی به جوامع صنعتی، تأثیر انکارناپذیری داشته است. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع، گروهی از فارغ‌التحصیلان علوم ‌اقتصادی را در مشاغلی که توسط آنان احراز شده، مورد بررسی قرار داده و میزان علائق شغلی آنان را ارزیابی کرده است. در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، از روش توصیفی استنباطی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Chi-Square (کی دو) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عدم‌انطباق رشتة تحصیلی و حقوق و امکانات مادی فارغ‌التحصیلان رشتة اقتصاد با موقعیت شغلی و تحصیلات دانشگاهی در عدم رضایت از موقعیت شغلی ‌مؤثر است. همچنین، پایین بودن کارآیی‌شغلی برخی از این فارغ‌التحصیلان در حال حاضر با توجه به این که جنبه های کاربردی این رشته‌ها مورد توجه قرار گرفته است، سبب کاهش ارزش و منزلت اجتماعی آن‌ها گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Culture of Job Productivity (Investigating the Factors Affecting Job Satisfaction among the Graduates of Economics)

نویسنده [English]

  • Fariba Zamani
Researcher and M.A in Economical Planning and Development
چکیده [English]

Productivity and job satisfaction are among the important factors that should receive attention regarding development. Researches about the history of development and revolution of the industrial nations show that, the skillful and trained manpower has had an undeniable effect in changing the traditional societies into industrial ones.
Considering the significance of the subject matter, the present study has investigated the job position of a group of the graduates of economics, with regarding to the jobs that they were holding it was to investigate how much they liked or enjoyed their jobs. In this article, based on the nature of the study, the descriptive -inferential method was used and Chi-Square test was also used for data analysis.
The results of the study show that among the graduates of economics who have occupation in their own field, the expectation of income and position is not proportionate to their skills, and that results job dissatisfaction among them. That in return results in low occupational productivity among some of these graduates. Since the applied aspect of their job is considered more important and the productivity is paid more attention, they experience having low status in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity of Work Force
  • Job Satisfaction
  • Cultural-economic Development
  • human capital