جامعه پژوهی فرهنگی
فرهنگ بهره‌وری کار: مطالعة عوامل مؤثر بر رضایت شغلی فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم اقتصادی

فریبا زمانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 1-31

چکیده
  بهره‌وری و رضایت شغلی از عوامل مهمی هستند که باید در توسعة جامعة صنعتی مورد توجه دقیق قرار گیرند. زیرا، مطالعه و بررسی تاریخچة توسعه و تحولِ جوامع صنعتی نشان می‌دهد که نیروی ‌انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیلِ جوامع سنتی به جوامع صنعتی، تأثیر انکارناپذیری داشته است. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع، گروهی از فارغ‌التحصیلان علوم ...  بیشتر

بررسی میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان نسبت به صاحبان مشاغل و اصناف کشور

مهدی سبحانی‌نژاد؛ جواد فعلی؛ محترم قبادی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 33-61

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان به صاحبان مشاغل و اصناف کشور پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و نمونه پژوهش شامل 4500 نفر از ساکنین 15 سال و بالاتر مراکز استان‌های کشور بوده که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و روائی و پایائی سنجی شده بوده ...  بیشتر

بررسی رابطة بین میزان اعتماد در محیط مدرسه و میزان همکاری دبیران در مدارس متوسطه

افسانه شهرابی؛ رمضان حسن‌زاده؛ حسن صیامیان؛ کیومرث نیاز آذری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 63-75

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین میزان اعتماد در محیط مدرسه و میزان همکاری دبیران در مدارس متوسطة شهر ساری در سال تحصیلی 86-1385 است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری این تحقیق متشکل از کلیة مدیران و دبیران ناحیة 1و2 مدارس متوسطة دولتی شهر ساری است. در پژوهش حاضر، جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامة دوقسمتی ...  بیشتر

پژوهشی اسطوره‌شناسانه در بن‌مایه‌های جامعة مدرن غربی

مریم صانع‌پور

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 77-106

چکیده
  انسان¬گرایان (Humanists) اروپایی در دورة رنسانس با رویگردانی از حاکمیت استبدادی ارباب کلیسا در قرون وسطا به مطالعه و بازخوانی آموزه‌های یونان باستان همت گماشتند و در یک فرایند تجدید حیات و نوزایی، عصر طلایی اسطوره‌های باستانی یونان را مبنای حرکت تکاملی خود به سوی رشد و پیشرفت انسان‌مدارانه قرار دادند. مردان دورة رنسانس معتقد بودند ...  بیشتر

مقایسة هویت ملی و مذهبی در افراد معتاد به اینترنت و غیرمعتاد

سید‌سلمان علوی؛ فرشته جنتی‌فرد؛ محمد‌رضا مرآثی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 107-119

چکیده
  از آنجاکه عصر ارتباطات واژه ای مناسب برای دوران کنونی است ، وسایل ارتباط جمعی مخصوصاً اینترنت و انحرافات ناشی از آن (نظیر اعتیاد به اینترنت) می تواند بر ارزشها ، باورها و در مجموع بر هویت ما تاثیرگذاشته یا با آنها رابطه داشته باشد. همچنین، مجاورت طولانی با فضای مجازی می تواند به فرهنگ پذیری یک طرفه و تاثیرپذیری افراطی از هنجارها و ...  بیشتر

تغییرپذیری جامعه

مهرداد نورانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 121-128

چکیده
  همسو نبودن عوامل فعال در جامعه، همواره تغییراتی پدید می‌آورد که بیش از هر چیز ناشی از تباین عملکرد این عوامل است. هر جامعه تحت تأثیر کنش متقابل میان عوامل حفظ وضع موجود و عوامل جدید، تغییراتی متناسب با ظرفیت خود پیدا می‌کند. این تغییرات را معمولاً به دو دسته «درون‌زا» و «برون‌زا» تقسیم می‌کنند. تغییرات «درون‌زا» قاعدتاً تلاطم ...  بیشتر

سازه‌انگاری معرفتی و برساخت گرایی اجتماعی

نوید یوسفیان؛ میرسعید موسوی کریمی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 129-143

چکیده
  «سازه انگاری معرفتی» و «برساخت‌گرایی اجتماعی» در زبان انگلیسی اگرچه از نظر لغوی به هم نزدیک‌اند؛ اما هر کدام مکتبی جداگانه محسوب می‌شوند که اولی نظریه‌ای تأثیر‌گذار در معرفت‌شناسی و دیگری نظریه‌ای جامعه‌شناسانه در مورد معرفت است. در این نوشتار پس از معرفی مفاهیم اصلی هر مکتب و صورت‌بندی درجات متفاوت از هر یک، به نقش تفکرات ...  بیشتر