بررسی رابطة بین میزان اعتماد در محیط مدرسه و میزان همکاری دبیران در مدارس متوسطه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و کارشناس اطلاع‌رسانی پزشکی مازندران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ساری

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ساری و رئیس دانشگاه

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین میزان اعتماد در محیط مدرسه و میزان همکاری دبیران در مدارس متوسطة شهر ساری در سال تحصیلی 86-1385 است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.
جامعة آماری این تحقیق متشکل از کلیة مدیران و دبیران ناحیة 1و2 مدارس متوسطة دولتی شهر ساری است. در پژوهش حاضر، جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامة دوقسمتی 1- اعتماد و 2- همکاری استفاده شده است.
روایی آزمون، با توجه به استفاده از این پرسشنامه در مطالعات انجام شدة قبلی، مورد تایید قرار گرفته است. علاوه برآن پرسشنامه در اختیار عده ای از اساتید صاحب نظر در زمینة روانشناسی و علوم تربیتی قرار گرفت و آنها نیز روایی پرسشنامه رامورد تایید قرار دادند و ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ برای پرسشنامة اعتماد 869/. و برای پرسشنامة همکاری 904/. محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد.
بررسی فرضیه ها نشان داد که بین میزان اعتماد و همکاری دبیران با مدیران براساس جنسیت و نیز براساس میزان سابقة خدمت رابطة معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between Trust and Teacher's Cooperation in High Schools

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Shahrabi 1
  • Ramzan Hasan Zade 2
  • Hassan Siamian 3
  • Kyoomars Niaz Azari 4
1 B.A. in Medical Informatics at Mazandaran University of Medical Sciences
2  Associate Professor at Sari Islamic Azad University
3 Phd Student of Tehran Islamic Azad University, Science and Research Branch
4 Associate Professor at Sari Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this article is to study the relationship between the level of trust at school environment and the level of teacher's cooperation in high schools of Sari in educational year of 2006/2007.
The sample consists of all head masters and teachers of districts 1 and 2 of Sari high schools. The data collection tool is a questionnaire consisting of two parts measuring trust and cooperation.
The validity of the test was confirmed in the previous studies using this questionnaire. In addition to that, the questionnaire was given to some of the professors of educational sciences and psychology, and they also confirmed the validity of the questionnaire. The reliability coefficient of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha. For trust it was 0.869 and for cooperation it was 0.904. The SPSS software was used for data analysis, and the statistical descriptive and inferential methods were also used.
The hypotheses testing showed that, there is no significant relation between the level of trust and cooperation of the teachers with the head masters based on gender and also the years working background.