پژوهشی اسطوره‌شناسانه در بن‌مایه‌های جامعة مدرن غربی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه غرب‌شناسی

چکیده

انسان¬گرایان (Humanists) اروپایی در دورة رنسانس با رویگردانی از حاکمیت استبدادی ارباب کلیسا در قرون وسطا به مطالعه و بازخوانی آموزه‌های یونان باستان همت گماشتند و در یک فرایند تجدید حیات و نوزایی، عصر طلایی اسطوره‌های باستانی یونان را مبنای حرکت تکاملی خود به سوی رشد و پیشرفت انسان‌مدارانه قرار دادند. مردان دورة رنسانس معتقد بودند حاکمیت زورمدارانة ارباب کلیسا در عصر میانه موجب انقیاد کورکورانه و در نتیجه مانع رشد استعدادهای مختلف شهروندان اروپایی شده است و لذا با اعراض از استبداد قرون وسطایی به ریشه‌یابی توانایی¬های انسان غربی در اجداد یونانی‌اش پرداختند و اسطوره‌های قبل از میلاد را به‌عنوان اولین میراث انسان ‌غربی مورد توجه قرار دادند. مقالة حاضر درصدد است برخی شاخصه‌های جامعة مدرن غربی را که برآمده از ارزش¬های مطرح شده در رنسانس اروپا بود به سمت میراث‌های اسطوره‌ای یونان باستان ردیابی نماید شاخصه‌های مزبور عبارت‌اند از: مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، سیاست، شهرنشینی و اروپا محوری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mythological Study in the Roots of the Western Modern Society

نویسنده [English]

  • Maryam Saneapour
Faculty Member at Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In the Renaissance period, the European humanists objected to the despotic ruling of the middle age church, and started studying and reading ancient Greek texts. In a process of rebirth, they used the golden age mythology of ancient Greek as the base of their evolutionary movement, moving toward humanistic development and growth. The Renaissance man period believed that the despotic ruling of the church in the Middle Ages has resulted in a blind following which resulted in preventing the growth of talents. So objecting the middle ages' tyranny, they began to seek the roots of the western man's abilities in their Greek ancestors and honored the myths before Christ as the first heritage of the Western people.
The present article is to entertain some of the values contributing to the modern Western society steaming from mythological heritage of ancient Greece. The contributing areas involved, are anthropology, sociology, politics, urbanization, and Europe centralism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mythology
  • Greece
  • modernism
  • Anthropology
  • Sociology
  • Politics
  • Urbanization