تغییرپذیری جامعه

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

همسو نبودن عوامل فعال در جامعه، همواره تغییراتی پدید می‌آورد که بیش از هر چیز ناشی از تباین عملکرد این عوامل است. هر جامعه تحت تأثیر کنش متقابل میان عوامل حفظ وضع موجود و عوامل جدید، تغییراتی متناسب با ظرفیت خود پیدا می‌کند. این تغییرات را معمولاً به دو دسته «درون‌زا» و «برون‌زا» تقسیم می‌کنند. تغییرات «درون‌زا» قاعدتاً تلاطم اجتماعی در پی ندارند و برای جامعه و تعادل ساختاری آن تهدیدی محسوب نمی‌شوند. ولی در تغییرات «برون‌زا» این احتمال وجود دارد که فرایند عادی تحول ساختار اجتماعی، دچار اختلال شود. به ویژه در تحولات ناگهانی ممکن است ساختار اجتماعی تا حد فروپاشی به خطر بیفتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changeability of the Society

نویسنده [English]

  • Mehrdad Nooraei
Associate Professor at institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Non-convergent active factors in society, always brings about changes that are, more than anything else, the result of the contradictory functions of these factors. Interaction between the status quo and the new factors in any society, bring about some changes compatible with its capacities. These changes are usually divided into two factors: Intrinsic, and Extrinsic. The Intrinsic changes do not usually bring about social disturbance and are not considered as a threat for the society and the present structural balance. But, for extrinsic changes there is the possibility that the ordinary process of change in social structure result in disturbance. Especially in sudden changes it may result the collapse of social structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Society's Structure
  • SOCIAL SYSTEM
  • Intrinsic and Extrinsic Changes
  • Sudden Shange of Sraditional Society
  • Cultural Dynamism