جامعه پژوهی فرهنگی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام‌نور

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور

3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

آموزش غیررسمی به عنوان راهکاری موثر قادر است همتی مضاعف در راه رسیدن به آموزش شهروندی باشد. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد آموزش غیررسمی در آموزش شهروندی و تأثیر آن بر ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سال 1389 انجام گرفته است.
این پژوهش یک تحقیق کاربردی-توسعه‌ای از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون تک گروهی می‌باشد. جامعه آماری کارکنان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (200 نفر) و نمونه آماری 57 نفر از کارکنان رسمی داوطلب بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود. همچنین دوره به شکل حضوری برگزار گردید. داده‌ها در دو مرحله جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS v.11 تجزیه و تحلیل گردید.
میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون افراد پس از محاسبه به ترتیب 53/9 و 98/13 بود. یافته‌ها نشان داد که سطح دانش اولیه کارکنان درباره مهارت‌های ارتباط شفاهی که از مهم‌ترین مهارت‌های ارتباطی است، پایین می‌باشد. بعلاوه آزمون آماری تی وابسته نشان داد که آموزش غیررسمی در این افراد کاملاً اثربخش بوده است (sig=0 که از آلفای 05/0 کوچک‌تر است). لذا با توجه به اثربخشی این روش در آموزش غیررسمی، می‌توان از آن به عنوان یک روش موثر در دیگر مراکز دولتی و خصوصی جهت برگزاری دوره‌های مهارت ارتباط موثر و دیگر برنامه‌های آموزش غیررسمی و شهروندی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Non Formal Education in Citizenship Education (Case Study: Tehran Municipality Urban Planning & Research Center)

نویسندگان [English]

  • Nazila Khatib Zanjani 1
  • Mehran Farajollahi 2
  • Mohammad Reza Sarmadi 3

1 Author: PhD of Payame Noor University. Teacher of Payame Noor University

2 Associate Professor Payam-e Noor University

3 Associate Professor Payam-e Noor University

چکیده [English]

Today, Non formal education as an effective solution is a way for achieving citizenship education. This study investigated use of non formal education in citizenship education and its effect on promoting knowledge and awareness of staffs in 1389.
This quasi-experimental study is based on a pre-test/post-test plan for one group. The statistical community 200 staffs with a sample size of 57 voluntary people from the permanent employees of this center. Data were gathered from samples at two stages. Staffs were educated with traditional education. The data-gathering instrument was a questionnaire. The data gathered were analyzed through SPSS V.11 software.
The pre-test/post-test respectively was 9.53 and 13.98. Findings showed that the primary level of knowledge of verbal communication in staffs were significantly low. Also, a dependent T test showed a significant mean difference in pre and post tests` values (sig=0.001 < alpha= 0.05). So, because of the effectiveness of this method in learning, we can recommend it in other public and private centers for designing and delivering verbal communication and other topics of non formal and citizenship education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non formal education
  • Citizenship education
  • Verbal Communication education
  • Tehran Municipality urban planning & research Center`s staffs