تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

نویسندگان

1 استاد‌یار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان

2 استاد‌یار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

این تحقیق به ارزیابی نقش رسانه‌ها در تکوین و تغییر احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی می‌پردازد. به این معنا که نوع و میزان استفاده از رسانه‌ها تا چه اندازه بر احساسات جوانان درباره دنیای پیرامونشان وجهانی که در آن زندگی می‌کنند نقش دارند. هدف اصلی تحقیق، شناخت نقش رسانه‌ها در تغییرات احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی می‌باشد. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه جوانان (15 الی 29 ساله) ساکن شهر گرگان بوده‌اند؛ و حجم نمونه 400 نفر تعیین شده، که بر اساس چارچوب نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که نوع استفاده از رسانه‌ها با احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی رابطه معنی‌داری دارد؛ به طوری که هرچه اولویت نوع استفاده جوانان از رسانه‌های مدرن بیشتر باشد، احساس آن‌ها نسبت به حیات اجتماعی منفی‌تر می‌شود. همچنین بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ای با احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی نشان داد که میزان استفاده از رسانه‌ها با احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Media on Young People's Feelings of Social Life

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khoshfar 1
  • Seyyed Mahmoud Aghili 2
  • Majid Dankoo 3
  • Majid Elyasi 4
1 Assistant Professor of Social Sciences Department, Golestan University
2 Assistant Professor of Sociology, University of Agriculture Science and Natural Resourses of Gorgan
3 M.A in Social research, Azad University of Rudehen
4 M.A in Social Research, University of Shahid Beheshti, Tehran
چکیده [English]

The present research project seeks to investigate the relationship between media use and the youths' feelings with regard to social life; media use (kind, amount, and content of media) and its relation with the youths' feelings regarding their surrounding world. The employed methodology was survey and the subjects included all the youngsters (aged 15 -29) living in Gorgan city, Golestan, Iran. The selected sample included some 400 people who had been chosen randomly. The measurement tool in this research was SLF scale, designed by Carl, F., Shoucler to measure feelings with regard to social life; a researcher made questionnaire was also employed to measure amount of media use and other variables.
The results of the study show that there is a negative relationship between kind of media use by the youths and their feelings; meaning that the higher modern media use priority, the more negative their feelings with regard to social life; it was also recognized that the political, historical, entertaining, sports,… contents of the media are different from the youths' feelings with regard to social life. The results also indicated that there is not any significant difference between the youngsters' media use and their feelings regarding social life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feelings
  • Social life
  • media use
  • the youths