جامعه پژوهی فرهنگی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی فرهنگی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

زندگی مدرن دارای مبانی متافیزیکی مهمی برای خود است که این مبانی ابعاد مختلف حیات دنیوی بشر مدرن را مدیریت میکنند. اهمیت مبانی مذکور در آن است که آنها نحوه نگرش انسان جدید به کل نظام هستی، اعم از خدا، خودش و جهان، را تعیین کرده و لذا با محوریت انسان همه حقایق را فهم و تفسیر میکنند.
نتیجه محوریت انسان و سپس معطوف شدن همه توجه به تأمین نیازهای دنیوی باعث افراط او در استفاده از مواهب خدادادی در طبیعت، و غفلت از حقایق غیرمادی و معنوی میشود که این دو امر از بحرانهای اساسی انسان در جهان مدرن است.
در حل بحران زندگی مدرن، به نظر میرسد نقش دین، بالاخص ادیان الهی، بر عوامل و مؤلفههای دیگر مقدم باشد؛ زیرا دین قادر است پاسخ پرسشهایی که انسان مدرن از طریق علم و متافیزیک مدرن نتوانست پاسخ آنها را بیابد به انسان گوشزد کند.
با توجه به نقش مذکور دین و نیز اهمیت علم و نگرش متافیزیکی در حل بحران انسان مدرن، میتوان به اهمیت نقش علم دینی در این زمینه توجه داشت؛ زیرا علم دینی، در اینجا، نظام معرفتی دربارة جهان طبیعت و نیز ماوراء طبیعت است که آموزههای دین در شکل دهی متغیرهای تأثیر گذار آن، دارای نقش و تأثیر مهمی است که به واسطه همین کلیتِ علم، بالاخص کاربردهای آن را، رنگ و جهت دینی داده و از بروز نتایج سکولار و ضد دین جلوگیری میکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ideological Science : Consequences and Defects

نویسنده [English]

  • Amir Ghodsi

PH.D Candidate in Engineering Cultural , Imam Hossein University

چکیده [English]

The term ideology was used for the first time by the French philosopher " Destutt de Tracy " in 1796 to mean knowing the ideas , but this term due to its high level of descriptive capacity was quickly welcomed by other philosophers and politicians and was interpreted and utilized with different and contradictory aspects.
The negative aspect refer to the false belief and the positive aspect emphasizes the ideology as a means of creating responsibility and identity .The combination of this term with the term science incorporates a vaster meaning based on the idea and proposals of thinkers and the ideological aspect of science scrutinizes the different forms of association and prospect of ideology and its consequences.
Some consider this association as hideous and others refer to as natural and essential .the present essay tries to survey the different aspects of the ideological science and its consequences and effects based on emphasizing the social-cultural pathology and the negative aspects of the ideological function.
The method of the research is based on the library resources and content analysis .

کلیدواژه‌ها [English]

  • ideology
  • science
  • Ideological science
  • Cultural pathology
  • Challenge