جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بیان ویژگی‌های فرهنگ نقد و گفت‌وگو میان صاحب‌نظران علوم انسانی ایران است. این تحقیق از نوع تحقیقات کمی، توصیفی، و تفسیری است و در آن از روش اسنادی و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده ‌است. جمعیت آماری این پژوهش کلیۀ نقدها، گفت‌وگوها، نامه‌ها، و جوابیه‌های انتقادی منتشرشده در نشریات تخصصی علوم انسانی از سال 1385 تا 1391 است. روش نمونه‌گیری هدف‌مند (تعمدی) است و حجم این نمونه برابر 45 متن انتقادی یعنی حدود 200 صفحه است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ویژگی‌های فرهنگ نقد و گفت‌وگوی صاحب‌نظران علوم انسانی بیش‌تر مخرب در مقابل سازنده، عقلانی ادراکی در مقابل احساسی، و منبع‌محور در مقابل پیام‌محور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Criticisms and Critical ConversationsPublished in Specialized Humanities Press from 1386 to 1391

نویسندگان [English]

  • Ali Entezari 1
  • Atefeh Aghaie 2

چکیده [English]

The purpose of this research is to explicate the characteristics of the culture of criticism and dialogue among Iranian humanities scholars. This research is a quantitative, descriptive, and interpretive one. Documentary research and content analysis method have been employed in this research. The statistical population of this study consisted of all criticisms, dialogues, critical letters, and rebuffs published in specialized journals of humanities from 1385 to 1391. The sampling method was purposive (intentional) and the sample size involved 45 critical scripts (i.e., something about 200 pages). The results of the survey indicate that the characteristics of the culture of criticism and dialogue between humanities scholars are more destructive rather than constructive, more rational and perceptual rather than sensational, and more source-oriented rather than message-oriented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture of criticism
  • Perceptual/Sensational criticism
  • Source-oriented/message-oriented criticism
  • Constructive/destructive criticism
  • Western-oriented/Iranian-oriented criticism
  • Rationality of communication
  • Democratic conversation