جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه تقدیرگرایی، از نظر صاحب‌‌نظران علوم اجتماعی، به‌مثابۀ نوعی باور و اعتقاد فرهنگی و از موانع فرهنگی ـ اجتماعی توسعه به شمار می‌رود و بررسی این مفهوم در مورد زنان، که نیمی از جامعه را در بر می‌‌گیرند، از اهمیتی خاص برخوردار است. هدف این مقاله بررسی میزان تقدیرگرایی زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعۀ آماری تحقیق، زنان بالای پانزده سال دو شهرستان کاشان و آران‌وبیدگل در سال 1390 است. در این تحقیق، با استفاده از فرمول نمونه‌‌گیری کوکران، تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش سهمیه‌‌ای بررسی شده‌اند. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی است و داده‌‌های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه جمع‌‌آوری شده است. نتایج ضریب آلفای کرونباخ روایی مقیاس‌‌های تحقیق را تأیید کرده است و نتایج ضریب همبستگی پیرسون گویای رابطه‌ای معنا‌دار بین متغیرهای سنت‌‌گرایی (0.574=r)، جامعه‌‌پذیری جنسیتی (0.409=r)، شیوۀ تربیتی سهل‌‌انگارانه (0.155=r)، شیوۀ تربیتی اقتدارگرایانه (0.256-=r)، سبک تربیتی استبدادگرایانه (0.367=r)، و میزان تقدیرگرایی پاسخ‌گویان است. بیش‌ترین تأثیر بر تقدیرگرایی، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون یافته‌‌های پژوهش، مربوط به متغیر سنت‌‌گرایی با میزان 0.48=β است و پس از آن جامعه‌‌پذیری جنسیتی با 0.19=β و شیوۀ تربیتی مقتدرانه با 0.084-=β به‌ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Factors Affecting the Rate of Fatalism among Women

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • Elham Shafaiimoghaddam 2

چکیده [English]

Today, fatalism isconsidered by social sciences experts as both a type of cultural belief and a socio-cultural barrier. Investigating this concept as viewed by women is of great significance, given the fact that they form half of the body of the society. Accordingly, the present paper aims to investigate the rate of fatalism in women and factors affecting that among the participants of this study. The study is a social survey and the data was collected through conducting questionnaires. The Cranach alpha value confirmed the reliability of the research scales. The research population consisted of women over the age of fifteen in Kashan and Aran&Bidgol in the year 2011. Through Cochran measuring formula, four hundred women were selected as the sample size and were studied by employing Quota method. The values of Pearson correlation coefficient indicate significant relationships between the variables of conventionalism (r=.574), gender-based generalizability (r=.409), lax disciplinary treatment (r=.155), authoritative disciplinary treatment (r=.256), and totalitarian disciplinary treatment (r=.367), and the rate of fatalism among the respondents. The results of regression analyses reveal that the most effective factor in fatalism relates to the variable of conventionalism, rating B= .48. The second most effective factor is gander-based generalizability, and the third stance belongs to authoritative disciplinary treatment, rating B=.084.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatalism
  • Gender-based Generalizability
  • Conventionalism
  • Familial disciplinary treatment